Konkurs plastyczny- „Zostań rodziną zastępczą- podaruj miłość”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy do 30 października br. organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy (PCPR), pod patronatem Starosty Powiatu Trzebnickiego, konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na plakat i komiks oraz film krótkometrażowy pt. ,,Zostań rodziną zastępczą – Podaruj miłość”. Celem tych konkursów jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz przyczynienie się do kształtowania prawidłowych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 09 listopada 2020r. Po tym terminie PCPR poinformuje lauretów i szkoły o terminie i sposobie wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zawarte są w Regulaminach dostępnych na stronie: www.pcpr.trzebnica.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!!! Wartościowe nagrody czekają!!!

Organizator Konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU NA FILMIK KRÓTKOMETRAŻOWY pt. „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PODARUJ MIŁOŚĆ” PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE NA TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT i KOMIKS pt. „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PODARUJ MIŁOŚĆ” PROMUJĄCY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE NA TERENIE POWIATU TRZEBNICKIEGO

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina o trwającym do dnia 10 października 2020 r. naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie złożenia wniosku poprzez SOW, mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in.:

– kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

– filmów instruktażowych dostępnych pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

– bezpłatnej infolinii – 800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00),

– pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

– Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd) i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Koordynator do spraw dostępności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.trzebnica.pl.
Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
Data publikacji strony internetowej: 2011r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.09.2020r. 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. 
Znajdujące się w aktualnościach filmy nie posiadają napisów dla Osób Głuchych brak także audiodeskrypcji dla Osób Niewidomych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub usunięcie ich wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2020  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.9.2020 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 Administracją strony internetowej zajmuje się Tomasz Cygan
Kontaktować z nami można się dzwoniąc na numer telefonu: 71/3870596 wew. 35    
lub pisząc na e-mail: t.cygan@pcpr.trzebnica.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR w Trzebnicy

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

ul. T. Kościuszki 10, e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl, tel. 71/3870596

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności – dostępność architektoniczna pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
INFORMACJE OGÓLNE:

1.Sekretariat, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale

do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Trzebnicy mieszczącej się przy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica.
2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy nieruchomości użytkowanej przez PCPR w Trzebnicy.
3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren nieruchomości użytkowanej przez PCPR w Trzebnicy.
4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest po wcześniejszym poinformowaniu PCPR o takiej konieczności.

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:
Ul. Kościuszki10 Trzebnica, siedziba główna PCPR w Trzebnicy.
Opis obiektu:

Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, szerokie przestronne schody zapewniają bezpieczne wejście i wyjście interesantów.
Na parterze znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na poszczególne piętra Osobom mającym trudności z poruszaniem się po schodach.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mieści się na 2 piętrze budynku.
Posiadamy dostosowaną dla Osób niepełnosprawnych toaletę, gdzie dla matek z małymi dziećmi umieszczono przewijak.
Aktualnie trwają prace modernizacyjne nad dostosowaniem pozostałych elementów budynku dla osób o szczególnych potrzebach takie jak np. dostosowanie schodów wejściowych i klatki schodowej dla Osób Niewidomych i Niedowidzących.
Zainstalowanie tabliczek informacyjnych przy drzwiach zapisanych pismem wypukłym i powiększonym z zastosowaniem odpowiedniego kontrastu.
Zabezpieczenie szklanych elementów w drzwiach taśmami o odpowiednim kontraście dla Osób Niedowidzących.

Z myślą o osobach mających problem z samodzielnym dostaniem się do naszej placówki przy drzwiach wejściowych umieszczony zostanie dzwonek opisany pismem powiększonym z dużym kontrastem.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej polegającej na możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki zwanej dalej „usługą”, realizowanym w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i Powiatu Trzebnickiego

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III program

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i mających status dziennego domu pomocy społecznej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);

8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia lub skan*;

2. Zaświadczenie z placówki, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej – skan*;

3. Klauzula informacyjna (RODO) – skan*;

* Jeśli wniosek składany jest w systemie SOW, załączniki należy dołączyć w formie skanu. W przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną: poprzez złożenie wniosku w skrzynce odbiorczej wystawionej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, jak również drogą pocztową – załączniki należy dołączyć w formie kopii lub wydrukowanego załącznika.

Wnioski i załączniki dla osób składających dokumenty w wersji papierowej