Ochrona Danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Na mocy rozporządzenia od dnia 25.05.2018 r. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy dostępny jest pod adresem: iod@pcpr.trzebnica.pl lub pod nr telefonu 71 387 05 96.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie
  z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

- prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

- usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 RODO ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji,
gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

……………………………………………………

Imię, Nazwisko, data oraz podpis  osoby, która zapoznała się z klauzulą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content