Ochrona Danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
Adres: Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica
Kontakt: pcpr@pcpr.trzebnica.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu  

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą wraz z późniejszymi zmianami.
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej wraz z późniejszymi zmianami.
  • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wraz z późniejszymi zmianami.
  • zawarta umowa
  • udzielona zgoda

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

•   dostępu do danych

•   do żądania sprostowania danych

•   do żądania usunięcia danych osobowych

•   do żądania ograniczenia przetwarzania

•   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność PCPR w Trzebnicy. 10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content