Wręczenie nagród konkursu „Zostań rodziną zastępczą-podaruj miłość”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w dniu 26.11.2020 r. wręczyła nagrody ufundowane przez darczyńców.

Nagrody w konkursie pt. ” Zostań rodziną zastępczą-podaruj miłość” otrzymały dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy I-III oraz Klasy IV-VIII.

Nagrody ufundowałi darczyńcy w ramach konkursu „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PODARUJ MIŁOŚĆ”, promujących rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu trzebnickiego:

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt. „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ-PODARUJ MIŁOŚĆ”. W konkursie zostali wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych laureaci:

Klasy I-III

1.Miejsce: Adam Rogala kl.I Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie

2.Miejsce: Alicja Stanisz kl.II Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

3.Miejsce: Michalina Synówka kl.III Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Urazie

Klasy IV-VII

Miejsce: 1. Oliwia Zyber kl.VI Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku

2.Miejsce: Daniel Bujny kl.VI Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku

3.Miejsce: Olga Nowak kl. IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Doceniając pozostałych uczestników konkursu komisja przyznała im nagrody pocieszenia. Natomiast w kategorii wiekowej szkół ponadpodstawowych konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak otrzymanych prac.

O terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizując projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” zaprasza rodziny zastępcze w dniach 16.11.2020- 20.11.2020 r. w godzinach pracy Centrum, po odbór płynu do dezynfekcji (5 litrów).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• wydłużenia do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu.

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i mających status dziennego domu pomocy społecznej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);

8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia lub skan*;

2. Zaświadczenie z placówki, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej – skan*;

3. Klauzula informacyjna (RODO) – skan*;

* Jeśli wniosek składany jest w systemie SOW, załączniki należy dołączyć w formie skanu. W przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną: poprzez złożenie wniosku w skrzynce odbiorczej wystawionej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, jak również drogą pocztową – załączniki należy dołączyć w formie kopii lub wydrukowanego załącznika.

Wnioski i załączniki dla osób składających dokumenty w wersji papierowej:

Opieka wytchnieniowa w Powiecie Trzebnickim

Powiat Trzebnicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy rozpoczął po raz pierwszy realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i Powiatu Trzebnickiego. Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 24 000 zł, natomiast 6 000 zł stanowią środki Powiatu Trzebnickiego.

Opieka wytchnieniowa skierowana jest dla członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Celem tego wsparcia jest wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną

W ramach zaplanowanych działań dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych przewidziano 120 godzin wsparcia psychologicznego, 60 godzin wsparcia nauki pielęgnacji i rehabilitacji domowej oraz 20 godzin wsparcia w zakresie dietetyki.

Wsparcie to udzielane jest indywidualnie w miejscu zamieszkania osób objętych działaniami programu przez specjalistów w danej dziedzinie.

W związku z organizowanym zapytaniem ofertowym z dnia 18 września 2020r. o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla min. 10 członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu trzebnickiego w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji, realizować zadanie będzie 

Fizjoterapeuta Pan Marek Kazdrowski – Stankowice, 59-820 Leśna

W związku z ograniczonym dostępem do siedziby PCPR poniżej dane kontaktowe pracowników PCPR w Trzebnicy

TELEFON GŁÓWNY NA SEKRETARIAT 71 387-05-96

Lp.Imię i NazwiskoNr służbowy
1.Zastępca Dyrektora Robert Korytkowski601 909 266
2.Anna Łączka605 849 686
3.Agnieszka Szczepanek730 534 928
4.Małgorzata Maciąg730 534 849
5.Ewa Kowal730 535 588
6.Monika Wiewiór730 535 870
7.Joanna Wieczerzak730 535 374
8.Joanna Bukowska730 534 902