Realizacja projektu „Nasza przyszłość”

Miesiące lipiec i sierpień były kolejnymi miesiącami w których realizowano projekt „Nasza przyszłość”

Każda z III grup uczestników projektu (dzieci będące w pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, dzieci będące w pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia oraz rodzice zastępczy) realizowało szereg przypisanych im zajęć.

Dzieci poniżej 15 roku życia, zakończyły w lipcu zajęcia z Treningu dorosłości (3 dni zajęć) kontynuowały zajęcia z języka angielskiego oraz rozpoczęły cykl zajęć z zajęć komputerowych.  W dniach 20-21 sierpnia dzieci uczestniczyły w wyjazdowych zajęciach z Surviwalu, dostosowanych do ich wieku.

Dzieci powyżej 15 roku życia (głównie osoby pełnoletnie), realizowały indywidualne kursy zawodowe.  5 osób uczestniczy w zajęciach kursu prawa jazdy.  Uczestnicy są na etapie realizowania  nauki jazdy. 1 osoba rozpoczęła i zakończyła kurs spawania metodą MAG, także jedna osoba zrealizowała kurs kosmetyki twarzy.

Uczestnicy grupy (rodzice zastępczy) w dniach 6-7-8 uczestniczyli w wyjazdowym kursie Trening kompetencji rodzicielski, który odbył się w miejscowości Lądek Zdrój.  Na wyjeździe uczestnicy odbyli 24 godziny zajęć, mieli tam oczywiście zagwarantowane wyżywienie, nocleg oraz transport.

 

Dzieci odjechały nad morze

Wakacje trwają!

W tegorocznej akcji lato 2018 na kolonie w dniu 20-08-2018r. wyjechało 10 dzieci z rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy wsparciu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało wyjazd kolonijny nad morze do  Jastrzębiej Góry.

Organizatorem kolonii jest Biuro Podróży „PULTUR”, które  swoim autokarem przewozi dzieci do miejsca wypoczynku.

Życzymy wszystkim uczestnikom kolonii radosnego wypoczynku, pięknej opalenizny i niezapomnianych, miłych wrażeń  w  Ośrodku Wypoczynkowym „Hutnik”

 

 

Czasowa zmiana godzin pracy

UWAGA III

CZASOWA ZMIANA GODZIN PRACY 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY

OD DNIA 25 LIPCA 2018 DO 31 SIERPNIA 2018

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

INFORMACJA

INFORMACJA

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 2 LIPCA 2018 R. PCPR W TRZEBNICY REALIZUJE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Zgodnie z wytycznymi do uczestnictwa w Programie prosimy kierować:

osoby będące sprawcami przemocy w rodzinie,

osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

 

Wytyczne dotyczące realizacji Programu:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 180, poz.1493).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie (…) szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020.

Organizacja zajęć:

1. Zajęcia realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

ul. Kościuszki 10, II piętro w każdą środę w godz. 14.00-18.00.

2. Telefony kontaktowe:

PCPR – 71 387 05 96

do realizatorów Programu:

508019567, 530801175.

 

 

 

Projekt „Nasza przyszłość”

Trwa realizacja projektu „Nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanego do dzieci w pieczy zastępczej oraz do rodziców zastępczych.

Czerwiec był miesiącem w którym rozpoczęto już w pełnym zakresie realizację zajęć.

Rozpoczęto realizację kursu języka angielskiego dla dzieci poniżej 15 roku życia. (7 dzieci)  Zajęcia będą trwały do końca roku (60 godzin). W czerwcu dzieci miały już 12 godzin zajęć.  Ta sama grupa dzieci odbyła w ostatnich dniach część  z zaplanowanych zajęć psychologicznych (Trening dorosłości) Odbyły się dwa dni zajęć z pięciu zaplanowanych.

Uczestnicy innej grupy (młodzież powyżej 18 roku życia – 7 uczestników) uczestniczy właśnie w zajęciach psychologicznych (Trening dorosłości w dniach 27,28,29 czerwiec) 4 z uczestników tej grupy realizuje kurs prawa jazdy.  Uczestniczą w zajęciach teoretycznych.

Początkiem miesiąca rodzice zastępczy (12 osób) odbyło dwa cykle zajęć psychologicznych po 3 dni każdych z nich (Trening integracji emocjonalnej oraz trening komunikacji partnerskiej)

Podczas wszystkich organizowanych zajęciach, trwających powyżej 6 godzin dziennie, uczestnicy mają zagwarantowany obiad oraz dostęp do napojów oraz drobnych przegryzek.

„PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w dniu 20.06.2018 r. dokonało wyboru osób realizujących „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Zadania te będą realizowane przez Panią Małgorzatę Mierzyńską oraz Mirosława Piegońskiego.

Poszukujemy Rodziców Zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w związku z pełnioną funkcją organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego, poszukuje OSOBY CHĘTNE do podjęcia roli OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH DLA DZIECI.

Każdego roku pojawia się konieczność odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom bądź kwestia dzieci, które dotknęło sieroctwo. Powyższe dzieci muszą być umieszczone w tzw. PIECZY ZASTĘPCZEJ na czas do momentu osiągnięcia pełnoletności. Powiat trzebnicki docelowo pragnie zabezpieczyć miejsce pobytu dzieciom pozbawionym opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, w miejsce tradycyjnej instytucjonalnej w tzw. „domu dziecka”.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców serdecznie zapraszamy do:

  • kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, II piętro, pok. 212
  • telefonicznego: 71/387 05 96,
  • mailowego – pcprtrzebnica@wp.pl,

gdzie kompleksowo udzielana jest informacja i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, a także dokonywana jest wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej tak zawodowej, jak i niezawodowej, uprawniająca do podjęcia właściwych szkoleń.

Czynnikami koniecznymi do podjęcia roli opiekunka zastępczego dla dziecka jest m.in. pełnia czynności prawnych, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (jeśli takowy istnieje), pełnia praw rodzicielskich względem własnych dzieci (jeśli kandydat je posiada). Kandydaci powinni też nie mieć wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych względem zawiązania tzw. rodziny zastępczej.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

 

my