Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy informuje o wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

 Zgodnie z art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy:

NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESNATÓW.

Obsługa klientów jest realizowana za pośrednictwem:

maila:  pcpr@pcpr.trzebnica.pl,

poczty tradycyjnej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica

telefonu pod następującymi numerami oraz maili do pracowników:  

 • Sekretariat 71 387 05 96
 • Robert Korytkowski
       tel.601 909 266
      mail: r.korytkowski@pcpr.trzebnica.pl
 • Monika Sosowska-Karczowska

mail: m.sosowska@pcpr.trzebnica.pl

 • Aleksandra Janik

tel. 536 860 585

mail: a.janik@pcpr.trzebnica

Dodatkowo w miejscu siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, tj. przy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, na parterze budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty papierowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534), lekarz – przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, bez udziału osoby zainteresowanej – ZAOCZNIE.

Celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wydawanie kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych jest wstrzymane do odwołania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mając na uwadze trudności
w dostępie do terapii związanej z chorobą alkoholową zachęca do
zapoznania się z aplikacją która może być wsparciem i pomocą.
  Aplikacja mWSPARCIE powstała na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pomoc można również uzyskać kontaktując się z Pełnomocnikami
Burmistrzów/ Wójtów ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Ośrodkami
Pomocy Społecznej czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem
telefonu 601 909 266

Porady prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w miesiącu kwietniu b.r. za pośrednictwem maila oraz telefonicznie, w godzinach od 08:00 do 11:30, wg następującego harmonogramu:
07 kwietnia 2020r. – adw. Piotr Kuczyński, tel. 603 699 393,
mail: adwokat@kancelariakuczynski.pl
21 kwietnia 2020r. – r.pr. Izabela Żmuda. tel. 696 063 927,
mail: dagmara.zmuda@gmail.com

Aktywny Samorząd Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o zakończeniu naboru wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”

Zmiana treści ogłoszenia zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, iż w związku z modyfikacją treści zapytania ofertowego, dotyczącego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, oraz dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, realizowanego w ramach projektu „Nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pragnie poinformować, i z ulega zmianie termin na składanie ofert.

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZA SIĘ NA DZIEN 9 KWIETNIA 2020R. GODZINA 14:00

Zmiany jakie zostały wprowadzone w zapytaniu ofertowym.

W punkcie II. 3

Było: Ilość godzin zajęć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 274, poz. 1620). Szkolenie podstawowe winno trwać minimum 50 godzin dydaktycznych, natomiast szkolenie rozszerzone minimum 70 godzin dydaktycznych.

Jest: Ilość godzin zajęć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 274, poz. 1620). Szkolenie podstawowe winno trwać minimum 50 godzin dydaktycznych, natomiast szkolenie rozszerzone minimum 65 godzin dydaktycznych.

W punkcie II. 7

Było: Szkolenie winno być realizowane według zatwierdzonych i aktualnych programów „PRIDE” lub „RODZINA” zatwierdzonych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej. (tekst jednolity Dz. U. tekst jednolity 2019 poz. 1111 ze zmianami)

Jest:  Szkolenie winno być realizowane według zatwierdzonych i aktualnych programów „PRIDE” „RODZINA” lub program pokrewny, zatwierdzonych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej. (tekst jednolity Dz. U. tekst jednolity 2019 poz. 1111 ze zmianami)

W punkcie II 10a)

Było: a/   dokumenty wszystkich prowadzących poświadczające uzyskanie uprawnień trenera do szkolenia Programem: „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza lub „Rodzina”

Jest: a/   dokumenty wszystkich prowadzących poświadczające uzyskanie uprawnień trenera do szkolenia Programem: „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, „Rodzina” lub program pokrewny.

W punkcie VI 3

Było: Certyfikat do szkolenia programem PRIDE lub RODZINA

Jest: Certyfikat do szkolenia programem PRIDE, RODZINA lub program pokrewny.

W załączeniu treść zapytania:

Zapytanie z 01-04-2020r.

zal nr 1 formularz cenowy z 01-04-2020

 

 

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z POLECENIEM WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO przedłuża się zawieszenie działalności poniższych jednostek do dnia 10 kwietnia 2020r. Dotyczy to:

 1. placówek wsparcia dziennego;
 2. centrów integracji społecznej;
 3. klubów integracji społecznej;
 4. dziennych domów i klubach seniora;
 5. środowiskowych domów samopomocy;
 6. warsztatów  terapii zajęciowej

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że osoby poddane kwarantannie wywołanej koronawirusem, mogą w czasie izolacji skorzystać z pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego
za pośrednictwem telefonu lub maila.

Celem skorzystania z w/w wsparcia prosimy o kontakt wg następującego harmonogramu:

- pomoc w zakresie interwencji kryzysowej

Robert Korytkowski

Pn., wt., czw., 7:30-15:30

Śr.7:30-16:00

Pt. 7:30-15:00

tel. 71 387 05 96

tel. kom. 601 909 266

mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl

mail: r.korytkowski@pcpr.trzebnica.pl

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne:

Joanna Wieczerzak

pn., wt., czw. 7:30-15:30

śr. 7:30-13:30

tel. 509 499 809

mail: j.wieczerzak@pcpr.trzebnica.pl

- specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne:

Ewa Kowal

Pn., wt., czw., 7:30-15:30

Śr.7:30-16:00

Pt. 7:30-15:00

tel. 536 860 508

mail: e.kowal@pcpr.trzebnica.pl

 • porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego:

adw. Piotr Kuczyński

07 kwietnia 2020 r. (wtorek) 8:00-11:30

tel. 603 699 393

mail: adwokat@kancelariakuczynski.pl

 

więcej »

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje,
że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2
oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo

OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU DO 10 KWIETNIA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY

NIE PROWADZI BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESNATÓW

Obsługa klientów będzie realizowana za pośrednictwem:

maila pcpr@pcpr.trzebnica.pl,

systemu Obsługi Wsparcia PFRON SOW

telefon nr: 71 387 05 96 Sekretariat

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

 • Ewa Kowal 536 860 508

 • Ewa Pęczkowska 536 861 996

 • Monika Wiewiór 536 861 955

 • Sylwia Urbańczyk 536 430 732

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • Robert Korytkowski 601 909 266

 • Aleksandra Janik 536 860 585

Poradnictwo psychologiczne:

Joanna Wieczerzak 509 499 809

Poradnictwo pedagogiczne

Ewa Kowal 536 860 508

Dodatkowo w miejscu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy (ul. T.Kościuszki 10) na parterze budynku jest postawiona skrzynka do której można wrzucać dokumenty papierowe.