Informacja o wyborze oferty

PCPR w Trzebnicy dokonał wyboru oferty na przeprowadzenie PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE realizowany w roku 2017.

Zadanie realizować będzie p. Małgorzata Mierzyńska oraz p. Mirosław Piegoński

Aktywny Samorząd – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Szczegółowe procedury dotyczące realizacji programu  - Aktywny Samorząd 2017

oraz pod linkiem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

PCPR informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię informacyjną „Bezpieczny i aktywny senior” poświęconą bezpieczeństwu aktywności osób starszych.

Poniżej materiały promujące kampanię

1. Ulotka Bezpieczny_senior

2. Bezpieczny_i_Aktywny_Senior-informator (1)

Aktywny Samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd PFRON dotyczącymi  realizacji programu „Aktywny samorząd”, umowy w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą podpisywane w styczniu 2017 r. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 66/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

Szczegóły do pobrania w załącznikach 

  1. Materiał informacyjny 2017
  2. Założenia
  3. Zasady
  4. WNIOSEK do PCPR

 

 

 

 

 

„Aktywny Samorząd”

Program finansowany ze środków PFRON

UWAGA – ZMIANY W MODULE II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 rok”.

Szczegóły (do pobrania)

 

PCPR w Trzebnicy informuje, iż w związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na  wykonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie, dokonał wyboru firmy realizującej tą usługę.

Zadanie realizować będzie firma LPSERWIS Sp z o.o. Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica.

Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na  dokonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie. Powierzchnia przeznaczona do czyszczenia i konserwacji wynosi  około 300 m².

Prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy jednostki, zatem winny odbywać się w godzinach popołudniowych (po 15.30) lub w weekendy.  Pomieszczenia typu biurowego.

Termin zakończenia prac do końca listopada 2016

Oferty należy składać w siedzibie PCPR do dnia 14-10-2016r do godziny 13:00 i powinny one zawierać wartość brutto zadania oraz cenę wykonania 1 m² powierzchni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z wybranym wykonawcą.


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 dnia 27 września 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu szkodliwości stosowania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, nazywanych potocznie „dopalaczami”, zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, we współpracy z trzebnickim Starostwem Powiatowym. Nadrzędnym celem spotkania była maksymalizacja prewencji zażywania dopalaczy przez nieletnich przebywających w pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego.

Motywem przewodnim szkolenia było zapoznanie, bądź powiększenie już istniejącej wiedzy, osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych na obszarze powiatu trzebnickiego z tematyką stosowania psychoaktywnych środków odurzających. Dodatkowo na szkolenie zaproszony został Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Obornikach Śl. wraz z wychowawcami i pedagogiem, jak również dyrektorzy i pedagodzy szkół w obszaru gminy Oborniki Śl., do których uczęszczają wychowankowie ww. Domu Dziecka.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Panią Hannę Jędrzejewską, terapeutę uzależnień  z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie,  która przybliżyła zebranym nie tylko podstawową wiedzę na temat rodzajów i skutków zażywania dopalaczy, ale szeroko omówiła symptomy, które wskazują na ich zażywanie oraz objaśniła w jaki sposób powinni reagować rodzice/opiekunowie w przypadku wyraźnego podejrzenia odurzenia nieletnich.

Dodatkowy wkład w powyższe spotkanie wniosła Pani Anna Cisak, Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Trzebnicy, która poszerzyła wykład o praktyczne informacje dotyczące stricte Gminy Trzebnica, podkreślając zarazem fakt, iż poziom styczności z narkotykami i tzw. dopalaczami kształtuje się niemal identycznie zarówno w mieście Trzebnica, jak i na terenach wiejskich przynależnych do Gminy Trzebnica. Ów fakt potwierdza olbrzymią łatwość rozpowszechniania i zagrożenie zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a tym samym generuje konieczność podejmowania kolejnych działań na rzecz prewencji i uświadamiania społeczności lokalnej w powyższym zakresie.