W związku z organizacją wypoczynku letniego w sezonie lato 2016 r. PCPR złożyło do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci z terenu powiatu przebywające w pieczy zastępczej. W odpowiedzi na nasze zgłoszenie otrzymaliśmy informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego wypoczynku letniego w Fundacji Świat z Uśmiechem ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica, które zostało wskazane przez Kuratorium Oświaty.  Dla dzieci otrzymaliśmy 15 miejsc w Ośrodku Kolonijnym SAWA ul. Wczasowa 6 82-103 Stegna w terminie od 25.07.2016r. do 07.08.2016r.

Kolonia przeznaczona jest dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 7 do 16 roku życia.

Analizując sytuacje zdrowotną, rodzinną bytową i wiekową dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w kolonii zakwalifikowano 15 uczestników

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10

‘     71/387 05 96; e-mail: pcprtrzebnica@wp.pl

 

 

MODUŁ I  –  LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 OBSZAR A

 

LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 ZADANIE 1

 

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi
 ZADANIE 2

 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym:

–  dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

–  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 600 zł,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi
 OBSZAR B

LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 ZADANIE 1

 

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej  –  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności  – 8.000 zł, dla osoby       z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi
 ZADANIE 2

 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 3. Udział własny wnioskodawcy nie wymagany
Obszar C

LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 
 ZADANIE 2

 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy nie wymagany
 ZADANIE 3

 

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 1. stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 2. maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–    w zakresie ręki – 9.000 zł,

–    przedramienia  – 20.000 zł,

–    ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–    na poziomie podudzia  – 14.000 zł,

–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach                  i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

 ZADANIE 4

 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 1. stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy               w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 2. maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwot dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–    w zakresie ręki – 9.000 zł,

–    przedramienia  – 20.000 zł,

–    ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–    na poziomie podudzia  – 14.000 zł,

–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach                   i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi
 OBSZAR D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
 2. maksymalna kwota dofinansowania do 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I. 

Wnioski można składać w siedzibie PCPR do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne w zakładce Druki wniosków do pobrania, Druki Aktywny samorząd, Wniosek – Moduł I.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Trzebnicy

Zofia Kaczmarek

 

 

 

Dzień 30 maja na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 roku został ogłoszony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Ustanowienie tego Dnia podnosi rangę społeczną rodzicielstwa zastępczego, tworzy przyjazną i życzliwą atmosferę społeczną.

Niech dzień ten zwróci uwagę nas wszystkich na trud i zaangażowanie rodziców zastępczych dla dobra przyjętych dzieci i będzie wyrazem szacunku dla ich pracy. Dziękując wszystkim rodzicom zastępczym życzymy, aby uśmiech gościł na Waszych twarzach i tworach Waszych dzieci. Aby był źródłem siły i radości każdego dnia.

Aby przybliżyć tematykę rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy po raz kolejny zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, na dni otwarte, które odbędą się w siedzibie centrum w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, w dniach 30-31 maja br. 

Na zainteresowanych czekać będą specjaliści, którzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego zapraszamy, w godz. 800 – 1500 w siedzibie Centrum przy  ul Kościuszki 10 (piętro II, pok. nr 212).

Mogą państwo zgłębić wiedzę w zakresie:

 • kto może zostać rodziną zastępczą,
 • jakie są kryteria, które powinni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą,
 • jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
 • jakie są zadania rodziny zastępczej,
 • jakie wsparcie może otrzymać rodzina zastępcza,
 • jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzinie zastępczej,
 • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
 • i wszystkiego tego, co ma związek z rodzicielstwem zastępczym.

W przypadku braku możliwości dotarcia do centrum w czasie dni otwartych organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem
71 387 05 96

Zaproszenie kierujemy do ludzi wrażliwych, gotowych podzielić się sercem i przyjąć do swojej rodziny dziecko, aby stworzyć mu dom.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na  spotkania Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Będą się one odbywały w godz. 10.00-12.00 w budynku STAROSTWA POWIATOWEGO w Trzebnicy przy ul. Ks.Dz.W. Bochenka 6 (sala konferencyjna) według poniższego harmonogramu:

 

DZIEŃ

PLANOWANY TEMAT SPOTKANIA

11.05.2016

Budowanie relacji i komunikacja to podstawa …

15.06.2016

Emocje – jak sobie z nimi radzić?

21.09.2016

Agresja – skąd się bierze, czym tak naprawdę jest, jak reagować?

12.10.2016

Buntownik bez powodu? – czyli o trudnych etapach w rozwoju człowieka (w tym dorastaniu).

16.11.2016

Czy wychowanie to jedynie dyscyplina?

                                      

Dnia 19 kwietnia 2016 roku w siedzibie PZS nr 2 w Trzebnicy odbyło się trzecie i ostatnie szkolenie dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia i zdrowia w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez kadrę pomocy społecznej.  Szkolenie uświetniła obecność Pana Waldemara Wysockiego – Starosty Powiatu Trzebnickiego, który podziękował obecnym za przybycie, jak również podkreślił wagę profesjonalizmu funkcjonariuszy organów ścigania oddelegowanych do szkolenia, z których podinspektor Henryk Tonderys 2 lata temu zdobył brązowy medal w drużynie podczas Mistrzostw Świata Karate Shotokan, zaś obecnie jest Mistrzem Świata w Kumite Indywidualnym seniorów starszych zdobyte w Stambule w 2015 r. oraz Mistrzem Polski Karate Shotokan w kategorii seniorów.

Cykl szkoleń w powiecie trzebnickim w dniach 5, 12 oraz 19 kwietnia stanowił część akcji, którą objęto obszar całego województwa dolnośląskiego. Samo szkolenie – mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, stanowiło efekt współpracy podjętej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim a Starostwem  Powiatu Trzebnickiego. Za organizację szkoleń na obszarze ww. powiatu odpowiedzialne było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, zaś zaplecze logistyczne w postaci sali gimnastycznej oraz sali do części teoretycznej zajęć zapewniono dzięki uprzejmości Dyrekcji PZS nr 2 w Trzebnicy.

W sumie przeszkolonych zostało 70 osób mających styczność z petentami, w poważny sposób narażonych na ryzyko agresywnych, niebezpiecznych zachowań. Szkoleniem objęto pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR, Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie oraz żmigrodzkiej Placówki wsparcia dziennego, żywiąc nadzieję iż uzyskana wiedza i umiejętności w realny sposób wpłyną na poprawę ich bezpieczeństwa i mogą w przyszłości przydać się w zagrażającej życiu sytuacji.

 


 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w związku z pełnioną funkcją organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego, poszukuje OSOBY CHĘTNE do podjęcia roli OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH DLA DZIECI.

Każdego roku pojawia się konieczność odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom bądź kwestia dzieci, które dotknęło sieroctwo. Powyższe dzieci muszą być umieszczone w tzw. PIECZY ZASTĘPCZEJ na czas do momentu osiągnięcia pełnoletności. Powiat trzebnicki docelowo pragnie zabezpieczyć miejsce pobytu dzieciom pozbawionym opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, w miejsce tradycyjnej instytucjonalnej w tzw. „domu dziecka”.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców serdecznie zapraszamy do:

 • kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, II piętro, pok. 212
 • telefonicznego: 71/387 05 96,
 • mailowego – pcprtrzebnica@wp.pl,

gdzie kompleksowo udzielana jest informacja i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, a także dokonywana jest wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej tak zawodowej, jak i niezawodowej, uprawniająca do podjęcia właściwych szkoleń.

Czynnikami koniecznymi do podjęcia roli opiekunka zastępczego dla dziecka jest m.in. pełnia czynności prawnych, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (jeśli takowy istnieje), pełnia praw rodzicielskich względem własnych dzieci (jeśli kandydat je posiada). Kandydaci powinni też nie mieć wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych względem zawiązania tzw. rodziny zastępczej.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 126/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku.

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

2)  obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

3)  obszar D – likwidacja barier transportowych,

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu i obszary wsparcia:

1) obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,

2)  obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

3) obszar D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

4)  obszar E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

5)  obszar F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,

6)  obszar G – powiaty.

Warunki brzegowe

Każdego roku realizacji programu Zarząd PFRON przygotowuje i zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku.

Dokument ten zawiera: wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym roku oraz wskaźniki kosztów realizacji projektu wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, przyjęte w danym roku realizacji programu, wyznaczone oddzielnie dla każdego z obszarów programu.

Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2014 roku

W 2016 roku w programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

1)    obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt, z tym że Powiat Trzebnicki może otrzymać ze środków PFRON 25% kosztów realizacji projektu,

2)    obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, z tym że Powiat Trzebnicki może otrzymać ze środków PFRON 45% kosztów realizacji projektu

3)    obszaru D

a)    do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)    do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)    do 250.000,00 zł dla autobusów,

Powiat Trzebnicki może otrzymać:

- 55% kosztów realizacji projektu dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

- 65 %  kosztów realizacji projektu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej,

4)    obszaru E – do 9.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych, z tym że Powiat Trzebnicki może otrzymać ze środków PFRON 15% kosztów realizacji projektu,

5)    obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

6)    Obszaru G – proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Tryb składania wniosków i wystąpień

 1. Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu (obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D – likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej). W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

Terminy składania wniosków

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin na składanie do Oddziałów PFRON:

1)  wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 29 lutego do dnia 25 kwietnia 2016 roku,

2)  wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 29 lutego do dnia 30 listopada 2016 roku.

 

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

Szczegóły dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dostępne są również na witrynie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.

Druk wniosku do pobrania (WNIOSEK do PCPR)

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zofia Kaczmarek

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WYCHOWAWCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie poinformować, iż zgodnie z założeniami ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. 2016.195) każdej rodzinie zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde dziecko będące w pieczy zastępczej, bez względu na dochód rodziny zastępczej.

Dodatek przyznawany będzie na okres 12 miesięcy na podstawie złożonego przez Państwa podania. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej dodatek ten będzie ustalany z urzędu na okres następnych 12 miesięcy. Przysługiwać on  będzie do 18 roku życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Trzebnicy. W związku z tym, iż w/w ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. dopiero od tego momentu należy składać odpowiednie wnioski. Wnioski złożone przed 1 kwietnia 2016 będą odsyłane. .

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016r.) prawo do dodatku ustala się od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 1 kwietnia 2016).  

Wypłata dodatku  nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa na realizację tego zadania.

W załączeniu druk wniosku do pobrania ( wniosek )

 

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2016 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

W załączniku wytyczne dotyczące realizacji tego programu (Informacja Aktywny Samorząd – 2016)