INFORMACJA

INFORMACJA

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 2 LIPCA 2018 R. PCPR W TRZEBNICY REALIZUJE

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Zgodnie z wytycznymi do uczestnictwa w Programie prosimy kierować:

osoby będące sprawcami przemocy w rodzinie,

osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

 

Wytyczne dotyczące realizacji Programu:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 180, poz.1493).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie (…) szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020.

Organizacja zajęć:

1. Zajęcia realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

ul. Kościuszki 10, II piętro w każdą środę w godz. 14.00-18.00.

2. Telefony kontaktowe:

PCPR – 71 387 05 96

do realizatorów Programu:

508019567, 530801175.

 

 

 

Projekt „Nasza przyszłość”

Trwa realizacja projektu „Nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, skierowanego do dzieci w pieczy zastępczej oraz do rodziców zastępczych.

Czerwiec był miesiącem w którym rozpoczęto już w pełnym zakresie realizację zajęć.

Rozpoczęto realizację kursu języka angielskiego dla dzieci poniżej 15 roku życia. (7 dzieci)  Zajęcia będą trwały do końca roku (60 godzin). W czerwcu dzieci miały już 12 godzin zajęć.  Ta sama grupa dzieci odbyła w ostatnich dniach część  z zaplanowanych zajęć psychologicznych (Trening dorosłości) Odbyły się dwa dni zajęć z pięciu zaplanowanych.

Uczestnicy innej grupy (młodzież powyżej 18 roku życia – 7 uczestników) uczestniczy właśnie w zajęciach psychologicznych (Trening dorosłości w dniach 27,28,29 czerwiec) 4 z uczestników tej grupy realizuje kurs prawa jazdy.  Uczestniczą w zajęciach teoretycznych.

Początkiem miesiąca rodzice zastępczy (12 osób) odbyło dwa cykle zajęć psychologicznych po 3 dni każdych z nich (Trening integracji emocjonalnej oraz trening komunikacji partnerskiej)

Podczas wszystkich organizowanych zajęciach, trwających powyżej 6 godzin dziennie, uczestnicy mają zagwarantowany obiad oraz dostęp do napojów oraz drobnych przegryzek.

„PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w dniu 20.06.2018 r. dokonało wyboru osób realizujących „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Zadania te będą realizowane przez Panią Małgorzatę Mierzyńską oraz Mirosława Piegońskiego.

Poszukujemy Rodziców Zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w związku z pełnioną funkcją organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego, poszukuje OSOBY CHĘTNE do podjęcia roli OPIEKUNÓW ZASTĘPCZYCH DLA DZIECI.

Każdego roku pojawia się konieczność odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom bądź kwestia dzieci, które dotknęło sieroctwo. Powyższe dzieci muszą być umieszczone w tzw. PIECZY ZASTĘPCZEJ na czas do momentu osiągnięcia pełnoletności. Powiat trzebnicki docelowo pragnie zabezpieczyć miejsce pobytu dzieciom pozbawionym opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, w miejsce tradycyjnej instytucjonalnej w tzw. „domu dziecka”.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców serdecznie zapraszamy do:

 • kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, II piętro, pok. 212
 • telefonicznego: 71/387 05 96,
 • mailowego – pcprtrzebnica@wp.pl,

gdzie kompleksowo udzielana jest informacja i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, a także dokonywana jest wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej tak zawodowej, jak i niezawodowej, uprawniająca do podjęcia właściwych szkoleń.

Czynnikami koniecznymi do podjęcia roli opiekunka zastępczego dla dziecka jest m.in. pełnia czynności prawnych, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (jeśli takowy istnieje), pełnia praw rodzicielskich względem własnych dzieci (jeśli kandydat je posiada). Kandydaci powinni też nie mieć wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych względem zawiązania tzw. rodziny zastępczej.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

 

my

Projekt „Nasza przyszłość”

Pragniemy poinformować, iż rozpoczęto realizację projektu „Nasza przyszłość”, który otrzymał dofinansowanie w dofinansowanie w odpowiedzi  na konkursu ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Oś priorytetowa, 9 włączenie społeczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W roku 2018 udział w projekcie weźmie 12 rodziców zastępczych, 7 dzieci w pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, oraz 7 dzieci powyżej 15 roku życia.

W dniach 04,05,06 czerwca odbyły się zajęcia dla rodziców zastępczych (Trening Integracji Emocjonalnej).  W czerwcu planowane jest przeprowadzenie kolejnych zajęć dla rodziców zastępczych, tym razem będzie to Trening Komunikacji Partnerskiej.  W tym miesiącu także rozpoczną zajęcia dzieci i młodzież.  ( Kurs języka angielskiego, Trening dorosłości, kurs prawa jazdy)

PCPR w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na realizację „Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

W załączeniu treść zapytania.

Zapytanie-ofertowe-Program-Korekcyjono-Edukacyjny

Podziękowanie

Dnia 28.05.2018 roku w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy odbyły się warsztaty psychoonkologiczne pt. „ Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich”. Warsztaty były prowadzone przez Panią Małgorzatę Styburską- dyplomowaną psycholog i psychoterapeutkę.

Zajęcia miały na celu uzmysłowić uczestnikom, że z każdą chorobą nowotworową można skutecznie walczyć, gdyż ” dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. Pani Małgorzata- prowadząca warsztaty- przedstawiła model terapii Simontona. Terapia ta dąży do zadbania o wszystkie aspekty życia pacjenta, ułatwiając mu tym samym powrót do zdrowia, czy też zwiększyć komfort życia z chorobą oraz najlepiej oswoić z myślą o śmierci.

Program opiera się na działaniach:

 • Zachowanie (relaks, budowanie zdrowych nawyków)

 • Emocje (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, utrzymywanie nadziei)

 • Fizyczność ( ruch, dieta, zabawa)

 • Przekonania ( zmiana niezdrowych przekonań)

 • Duchowość ( radość życia, poczucie spełnienia, stosunek do śmierci)

 • Stosunki społeczne i rodzinne (budowanie systemu wsparcia)

Metoda Simontona poprawia jakość życia chorych i jego bliskich oraz sprawia, że leczenie jest skuteczniejsze. Terapia wpływa na większe zaangażowanie chorych w proces leczenia, co cenią onkolodzy. Lepsza komunikacja z pacjentem, większe zrozumienie i zaufanie do siebie, to łatwiejsza droga ku zdrowiu.

Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie podziękować Wszystkim przybyłym na spotkanie jak również samej Pani prowadzącej Małgorzacie Styburskiej . Dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie.

Aktywny Samorząd Moduł I – Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR od dnia 04 czerwca do 30 sierpnia 2018 r.

W 2018 roku, zgodnie ze wskazaniami PFRON, w Module I preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne w zakładce Druki wniosków do pobrania, Druki Aktywny samorząd, Wniosek – Moduł I.

Szczegóły dotyczące Modułu I. -  ULOTKA INFORMACYJNA AS 2018 PDF

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.

Dzień rodzicielstwa zastępczego.

Dzień 30 maja na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.   Ustanowienie tego Dnia podnosi rangę społeczną rodzicielstwa zastępczego, tworzy przyjazną i życzliwą atmosferę społeczną.

     Niech dzień ten zwróci uwagę nas wszystkich na trud i zaangażowanie rodziców zastępczych dla dobra wychowywanych dzieci i będzie wyrazem szacunku dla ich pracy. Dziękując wszystkim rodzicom zastępczym życzymy, aby uśmiech gościł na Waszych twarzach i twarzach Waszych dzieci. Aby był źródłem siły i radości każdego dnia.

Aby przybliżyć tematykę rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, na dni otwarte, które odbędą się w siedzibie centrum w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, w dniu 30 maja. 

Na zainteresowanych czekać będą specjaliści, którzy odpowiedzą na każde pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego zapraszamy, w godz. 800 – 1500 w siedzibie Centrum przy  ul Kościuszki 10 (piętro II, pok. nr 212).

 

Mogą państwo zgłębić wiedzę w zakresie:

 • kto może zostać rodziną zastępczą,
 • jakie są kryteria, które powinni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą,
 • jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
 • jakie są zadania rodziny zastępczej,
 • jakie wsparcie może otrzymać rodzina zastępcza,
 • jakie świadczenia pieniężne przysługują rodzinie zastępczej,
 • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
 • i wszystkiego tego, co ma związek z rodzicielstwem zastępczym.

W przypadku braku możliwości dotarcia do centrum w czasie dni otwartych organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerem
71 387 05 96.