MIKOŁAJKI

 

6 grudnia jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie

i każde dziecko prezent dostanie.”

Z okazji Mikołajek wszystkim dzieciom dużym i małym życzymy pięknych prezentów, góry słodyczy a przede wszystkim dużo uśmiechu.

życzą

Dyrektor oraz Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy,
 kwiaty i oczy dziecka”
Dante Alighieri

Rodzina= Troska

                                                                                   Dom= Ciepło

       Uśmiech= Dziecko

 

Rodzinny Dom Dziecka tworzy się poprzez troskę o członków rodziny, ciepło jakim się ich obdarza i uśmiech dziecka, który jest rekompensatą trudów życia codziennego!

 

Rodzina jest punktem wyjścia wszystkich procesów życiowych.
Jest ona podstawową, a zarazem najważniejszą komórką społeczną,w której kształci się system wartości, tradycje, zwyczaje. Środowisko rodzinne, w którym dominuje ciepło, miłość, opieka i zrozumienie wpływa na prawidłowy rozwój każdego dziecka. Więzi rodzinne oparte na zrozumieniu są fundamenem nawiązywania relacji międzyludzkich i podejmowania się ról społecznych na każdym etapie życia.

W trudnych sytuacjach, w których niemożliwe jest, aby dzieci wychowywały się przy rodzicach biologicznych alternatywą są rodzinne domy dziecka, które tak bardzo są potrzebne we współczesnym świecie.

Jeśli chcesz podzielić się swoim domem i sprawić, że na twarzach dzieci pojawi się uśmiech to zapoznaj się z najważniejszymi wymaganiami, które należy spełnić, aby dom został wypełniony szczęściem.

***

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • ØRodzinny Dom Dziecka mogą utworzyć  małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, u których umieszczono od 4-8 dzieci  w celu sprawowania nad nimi pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszczona jest większa liczba dzieci.

 

PROWADZENNIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA MOŻE BYĆ POWIERZONE OSOBOM, KTÓRE:

 • ØDają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczyć swoim dotychczasowym zachowaniem, że będzie dobrze pełnić tę funkcję.
 • ØNie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani też nie mają aktualnie ograniczonej we władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi. Osoba taka nie może też mieć zawieszonej władzy rodzicielskiej.
 • ØWypełniają obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zasądzenia alimentów orzeczeniem sądu albo uznania ich ugodą sądową.
 • ØMają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • ØPowinny być  zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także posiadają opinię psychologa,( który posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie) dotyczącą predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • ØPrzebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Istnieje możliwość czasowego sprawowania pieczy nad dzieckiem, które przebywa poza terytorium RP, przez Rodzinny Dom Dziecka w przypadku gdy Rodzinny Dom Dziecka sprawuje pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.
 • ØZapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb  w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego (m. in. potrzebę rozwoju emcoc, edukacji i rozwoju zainteresowań
 • ØNie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

* Kandydaci, którzy pragną podjąć się prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka po uzyskaniu wstępnej akceptacji muszą odbyć szkolenie organizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Ośrodka Adopcyjnego.

 

PROWADZĄCEMU RODZINNY DOM DZIECKA PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA FINANSOWE:

 • Øna pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota
  1000 zł miesięcznie
 • Ø na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy
  niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka
 • Øwymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli nadal przebywa w rodzinnym domu dziecka na określonych zasadach
 • Øna utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Øna pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Øna pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;

ŚWIADCZENIA FAKULTATYWNE:

 • Ødofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 • Øświadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – (jednorazowo); oraz kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

 

Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka otrzymują wsparcie nie tylko finansowe ale również pomoc specjalistyczną: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego
 i wsparcie prawne  ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast
ępczej w Trzebnicy.

W Powiecie Trzebnickim  brakuje Rodzinnych Domów Dziecka. Dołóżmy wszelkich  starań, aby każde dziecko miało dom, w którym będzie otoczone ciepłem rodzinnym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Ul. Kościuszki 10, 55-110 Trzebnica

Tel. 071/387-05-96,387-06-07

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2018 R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 76/2017 z dnia 05 października 2017 roku przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku.

Szczegóły do pobrania w załącznikach:

 1. Materiał informacyjny 2018
 2. Procedura 2018 rok
 3. Zasady 2018
 4. WNIOSEK do PCPR

Projekt Nasza Przyszłość

Pragniemy poinformować, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy w imieniu powiatu trzebnickiego, będzie realizował projektu pt. NASZA PRZYSZŁOŚĆ. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkursu ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Oś priorytetowa, 9 włączenie społeczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz do rodziców zastępczych. Będzie on realizowany przez okres 3 lat. Projekt będzie miał za zadanie, w stosunku do dzieci w pieczy zastępczej, doprowadzenie do wzrostu umiejętności społecznych, życiowych i ich kompetencji przydatnych na rynku pracy, natomiast w stosunku do rodziców zastępczych, usprawnienie funkcji rodzicielskich i opiekuńczych. W ramach działań projektowych przewidziano realizację szeregu kursów, szkoleń, doradztwa czy prowadzenia specjalistycznego poradnictwa. W sumie przewiduje się, iż w działaniach projektowych weźmie udział 88 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 774 577,50 zł z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 95% czyli 735 827,50 zł

W dniu 15 listopada 2017 odbyło się, w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, z udziałem dyrektor PCPR w Trzebnicy pani Zofii Kaczmarek, symboliczne podpisanie umów na realizację projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach organizowanego konkursu, w tym projekt powiatu trzebnickiego „Nasza przyszłość”

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

„Każdy ma coś, co maże dać innym”

                                                        B. Bush

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Socjalnym życzymy

spełnienia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wyrazy uznania za wsparcie

oraz zdolność zrozumienia drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku

                                                    Zofia Kaczmarek   

                                                                             Dyrektor PCPR w Trzebnicy            

więcej »

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

~Janusz Korczak~

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie trzebnickim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:

 • rodziny zastępczej niezawodowej,
 • rodzinnego domu dziecka

dla dzieci z terenu naszego powiatu.

Każde dziecko marzy o szczęśliwym domu pełnym ciepła rodzinnego i ludziach, którzy go kochają.  Niestety nie wszystkie dzieci mają szansę na adopcję związku z tym, decyzja o pełnieniu roli rodziny zastępczej daje dzieciom szansę na radosne dzieciństwo w gronie kochających ludzi.  Namiastka domu rodzinnego w rodzinie zastępczej jest największą radością, którą dzieci dzielą się z osobami, które się nimi opiekują. Uśmiech dziecka potrafi wynagrodzić każdy trud włożony w jego wychowanie. Nawet najlepsze placówki opiekuńczo – wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom tego co rodzina. Poczucie bezpieczeństwa, wspólnie spędzany czas podczas codziennych obowiązków, rodzinne święta, wyjazdy wakacyjne oraz przebywanie w gronie kochających, wspierających się ludzi. Jest to fundament prawidłowego rozwoju dziecka. Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest bardzo trudna i odpowiedzialna, musi być dobrze przemyślana. Przyszli rodzice muszą być świadomi tego, że czasem może być trudno. Tak jak w każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności wychowawcze. Należy brać pod uwagę wcześniejsze przeżycia dzieci, na które były narażone przez rodziców biologicznych.  Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie. Każda rodzina objęta jest pomocą koordynatora ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny mogą również liczyć na pomoc specjalistyczną: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego  i wsparcie prawne oraz finansowe ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Trzebnicy.

Jest mnóstwo dzieci, które czeka na opiekunów, którzy zapewnią Im prawdziwy dom.
Możesz Im pomóc jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą. Skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

 

Otwórz swój dom i serce na dzieci, które tego potrzebują!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Ul. Kościuszki 10, 55-110 Trzebnica

Tel. 071/387-05-96,387-06-07

                                                                           Dyrektor

                                                                     Zofia Kaczmarek

 

Uprzejmie informujemy, że dzień 13 listopada 2017 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy  ustala się jako dzień wolny od pracy, za święto 11 listopada 2017 r. – przypadające w sobotę.

POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Ministerstwo Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uruchamia pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. „Pożyczki na kształcenie”.

Główne założenia projektu:

 1. Uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.
 2. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych.
 3. W ramach programu, uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25% umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II i III stopnia).
 4. Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.
 5. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.
 6. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl
 7. Szczegóły projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię – 22 450 99 15.

Nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie” startuje 18 września 2017 roku.