PCPR w Trzebnicy informuje, iż w związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na  wykonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie, dokonał wyboru firmy realizującej tą usługę.

Zadanie realizować będzie firma LPSERWIS Sp z o.o. Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica.

Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na  dokonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie. Powierzchnia przeznaczona do czyszczenia i konserwacji wynosi  około 300 m².

Prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy jednostki, zatem winny odbywać się w godzinach popołudniowych (po 15.30) lub w weekendy.  Pomieszczenia typu biurowego.

Termin zakończenia prac do końca listopada 2016

Oferty należy składać w siedzibie PCPR do dnia 14-10-2016r do godziny 13:00 i powinny one zawierać wartość brutto zadania oraz cenę wykonania 1 m² powierzchni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z wybranym wykonawcą.


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 dnia 27 września 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu szkodliwości stosowania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, nazywanych potocznie „dopalaczami”, zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, we współpracy z trzebnickim Starostwem Powiatowym. Nadrzędnym celem spotkania była maksymalizacja prewencji zażywania dopalaczy przez nieletnich przebywających w pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego.

Motywem przewodnim szkolenia było zapoznanie, bądź powiększenie już istniejącej wiedzy, osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych na obszarze powiatu trzebnickiego z tematyką stosowania psychoaktywnych środków odurzających. Dodatkowo na szkolenie zaproszony został Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Obornikach Śl. wraz z wychowawcami i pedagogiem, jak również dyrektorzy i pedagodzy szkół w obszaru gminy Oborniki Śl., do których uczęszczają wychowankowie ww. Domu Dziecka.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Panią Hannę Jędrzejewską, terapeutę uzależnień  z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie,  która przybliżyła zebranym nie tylko podstawową wiedzę na temat rodzajów i skutków zażywania dopalaczy, ale szeroko omówiła symptomy, które wskazują na ich zażywanie oraz objaśniła w jaki sposób powinni reagować rodzice/opiekunowie w przypadku wyraźnego podejrzenia odurzenia nieletnich.

Dodatkowy wkład w powyższe spotkanie wniosła Pani Anna Cisak, Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Trzebnicy, która poszerzyła wykład o praktyczne informacje dotyczące stricte Gminy Trzebnica, podkreślając zarazem fakt, iż poziom styczności z narkotykami i tzw. dopalaczami kształtuje się niemal identycznie zarówno w mieście Trzebnica, jak i na terenach wiejskich przynależnych do Gminy Trzebnica. Ów fakt potwierdza olbrzymią łatwość rozpowszechniania i zagrożenie zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a tym samym generuje konieczność podejmowania kolejnych działań na rzecz prewencji i uświadamiania społeczności lokalnej w powyższym zakresie.


Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na  spotkaniaGrupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Będą się one odbywały w godz. 10.00-12.00 w budynku STAROSTWA POWIATOWEGO w Trzebnicy przy ul. Ks.Dz.W. Bochenka 6 (sala konferencyjna) według poniższego harmonogramu:

 

DZIEŃ

PLANOWANY TEMAT SPOTKANIA

21.09.2016

Agresja – skąd się bierze, czym tak naprawdę jest, jak reagować?

12.10.2016

Buntownik bez powodu? – czyli o trudnych etapach w rozwoju człowieka (w tym dorastaniu).

16.11.2016

Czy wychowanie to jedynie dyscyplina?

                                      

                

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie zaprosić na szkolenie dla rodzin zastępczych z obszaru powiatu trzebnickiego, dotyczące

Szkodliwości stosowania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, nazywanych potocznie „dopalaczami”.

Szkolenie organizowane jest dnia 27 września 2016 r. (wtorek) od godz. 11:00 do godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 (w siedzibie nad stawami). Powyższe szkolenie przeprowadzone zostanie przez p. Hannę Jędrzejewską i dotyczyć będzie szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konieczności zwiększenia wiedzy rodzin zastępczych, opiekunów prawnych  oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach pełnionych obowiązków zawodowych, celem maksymalizacji prewencji ich zażywania przez nieletnich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ponownie poszukuje OSOBY CHĘTNE do podjęcia roli RODZICÓW ZASTĘPCZYCH DLA DZIECI.
Każdego roku pojawia się konieczność odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom bądź kwestia dzieci, które dotknęło sieroctwo. Powyższe dzieci muszą być umieszczone w tzw. PIECZY ZASTĘPCZEJ na czas do momentu osiągnięcia pełnoletności. Powiat trzebnicki docelowo pragnie zabezpieczyć miejsce pobytu dzieciom pozbawionym opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, w miejsce tradycyjnej instytucjonalnej w tzw. „domu dziecka”.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców serdecznie zapraszamy do:
• kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, II piętro, pok. 212
• telefonicznego: 71/387 05 96,
• mailowego – pcprtrzebnica@wp.pl,
gdzie kompleksowo udzielana jest informacja i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, a także dokonywana jest wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej tak zawodowej, jak i niezawodowej, uprawniająca do podjęcia właściwych szkoleń.
Czynnikami koniecznymi do podjęcia roli opiekunka zastępczego dla dziecka jest m.in. pełnia czynności prawnych, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (jeśli takowy istnieje), pełnia praw rodzicielskich względem własnych dzieci (jeśli kandydat je posiada).
ZAPRASZAMY

Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina, że dnia 12 września 2016 r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II  na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017. Termin zakończenia przyjmowania dokumentów upływa 10 października 2016 roku.

Jednocześnie informujemy, że  „Realizator Programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku. Wniosek o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2016 r.). Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.”

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl (Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd → Wniosek Student).

W związku z organizacją wypoczynku letniego w sezonie lato 2016 r. PCPR złożyło do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zapotrzebowanie na miejsca kolonijne dla dzieci z terenu powiatu przebywające w pieczy zastępczej. W odpowiedzi na nasze zgłoszenie otrzymaliśmy informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnego wypoczynku letniego w Fundacji Świat z Uśmiechem ul. Kopernika 6, 56-400 Oleśnica, które zostało wskazane przez Kuratorium Oświaty.  Dla dzieci otrzymaliśmy 15 miejsc w Ośrodku Kolonijnym SAWA ul. Wczasowa 6 82-103 Stegna w terminie od 25.07.2016r. do 07.08.2016r.

Kolonia przeznaczona jest dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 7 do 16 roku życia.

Analizując sytuacje zdrowotną, rodzinną bytową i wiekową dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w kolonii zakwalifikowano 15 uczestników

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10

‘     71/387 05 96; e-mail: pcprtrzebnica@wp.pl

 

 

MODUŁ I  –  LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 OBSZAR A

 

LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 ZADANIE 1

 

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi
 ZADANIE 2

 

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym:

–  dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

–  dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) 600 zł,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 25% ceny brutto zakupu/usługi
 OBSZAR B

LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 ZADANIE 1

 

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej  –  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności  – 8.000 zł, dla osoby       z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi
 ZADANIE 2

 

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 3. Udział własny wnioskodawcy nie wymagany
Obszar C

LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

1. ADRESAT PROGRAMU2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

 
 ZADANIE 2

 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł,
 3. Udział własny wnioskodawcy nie wymagany
 ZADANIE 3

 

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 1. stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy                w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 2. maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–    w zakresie ręki – 9.000 zł,

–    przedramienia  – 20.000 zł,

–    ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–    na poziomie podudzia  – 14.000 zł,

–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach                  i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

 ZADANIE 4

 

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 1. stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy               w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 2. maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwot dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

–    w zakresie ręki – 9.000 zł,

–    przedramienia  – 20.000 zł,

–    ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

–    na poziomie podudzia  – 14.000 zł,

–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach                   i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

 1. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi
 OBSZAR D

POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
 2. maksymalna kwota dofinansowania do 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną,
 3. Udział własny wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi