W dniu 31-05-2019 na zaproszenie Fundacji Promyk Szczęścia wzięliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez Fundacje mieszkaniu wspomaganym treningowym. Gratulujemy Fundacji inicjatywy i zapewniamy o naszym wsparciu.

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I– Program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski można składać w siedzibie PCPR od dnia 10 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

W 2019 roku, zgodnie ze wskazaniami PFRON, w Module I preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione oraz zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne w zakładce Druki wniosków do pobrania, Druki Aktywny samorząd, Wniosek – Moduł I.

Szczegóły dotyczące Modułu I -  

ULOTKA INFORMACYJNA AS 2019

Zakres pojęć dotyczący realizacji programu

 

 

                                                             

W dniu 05-06-2019 rozpoczęła się druga edycja projektu ‘Nasza przyszłość” skierowanego do rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zajęcia rozpoczęły się od trzydniowego „Treningu integracji emocjonalnej” skierowanego do rodziców zastępczych prowadzonego przez psychologa Panią Joannę Szuszkiewicz. W ramach działań projektowych przewidziano szereg szkoleń i warsztatów, które będą realizowane do końca tego roku.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie „Programu korekcyjno-edukacyjnego”

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie „Programu korekcyjno – edukacyjnego” dla osób stosujących przemoc w rodzinie, informujemy, iż nie wybrano żadnej ofert.

Złożono jedną ofertę, która nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r, w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U 50 poz 259)

Dnia 15-05-2019 w Powiatowym Zespole Szkół im Jana Pawła II w Żmigrodzie,  na zaproszenie Pani Dyrektor Katarzyny Lech, odbyły się zajęcia z „Profilaktyki z przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  Zajęcia były prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie,  miłe przyjęcie i przyjazną atmosferę.

Kolejny dyżur w Gminie Żmigród za nami. Dzisiaj na mieszkańców oczekiwała Pani Ewa Kowal- starszy specjalista pracy socjalnej. Przypominamy- w każdy pierwszy piątek miesiąca pracownicy PCPR                         w godz. 9:00-12:00 w Gminnym Centrum Informacji są do dyspozycji mieszkańców.

DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 MAJA

Wyróżnienie tego dnia znalazło swój początek w latach 90 we Francji. Z czasem kolejne państwa wdrażały to Święto na swoje terytoria. Dotarło ono również do Polski, potwierdzając, że poszanowanie godności, gwarancja równouprawnienia, tworzenie warunków do samorealizacji oraz wsparcie w osiąganiu celów osób niepełnosprawnych jest dla nas istotne.

To ważny dzień dla wszystkich osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz tych, którzy podejmują działania służące najskuteczniejszemu niwelowaniu barier i budowaniu środowiska przyjaznego oraz dostępnego dla wszystkich osób potrzebujących. Osiągnięcie tak wyznaczonych celów jest możliwe dzięki zaangażowaniu samych osób niepełnosprawnych, środowiska, w którym funkcjonują, podmiotów reprezentujących ich oraz organów publicznych czy instytucji. Szukajmy sojuszników i włączajmy się w walkę z dyskryminacją! Dziś ten problem Ciebie nie dotyczy, ale nie wiesz, co będzie jutro…

I pamiętajmy o jeszcze jednym – piąty maja, to tylko jeden dzień w roku, a dni jest 365…


PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, iż w wyniku prowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia „Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Nasza Przyszłość” – edycja 2”

W załączeniu informacjo o wynikach

Informacja o wynikach postępowania (do pobrania)

Za nami kolejne spotkanie z niektórymi rodzinami zastępczymi. Tym razem gościła nas Fundacja Promyk Szczęścia w domu- mieszkaniu chronionym treningowym. Jeśli chcesz połączyć Misję-Pracę przynoszącą satysfakcję oraz należeć do Najlepszego Zespołu skontaktuj się z nami tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.