POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Ministerstwo Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uruchamia pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. „Pożyczki na kształcenie”.

Główne założenia projektu:

  1. Uczestnik projektu, który ma ukończone 18 lat i zdolność do spłaty pożyczki, otrzymuje możliwość sfinansowania dowolnego szkolenia, kursu lub studiów podyplomowych.
  2. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, samozatrudnionych, jak i bezrobotnych.
  3. W ramach programu, uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25% umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II i III stopnia).
  4. Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.
  5. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.
  6. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl
  7. Szczegóły projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię – 22 450 99 15.

Nabór do projektu „Pożyczki na kształcenie” startuje 18 września 2017 roku.

Aktywny Samorząd – Moduł II – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina, że dnia 18 września 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II  na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Termin zakończenia przyjmowania dokumentów upływa 10 października 2017 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl (Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd → Wniosek Student).

 

Przypominamy zasady uzyskania dofinansowania w ramach Modułu II:

Warunki uczestnictwa w programie (Moduł II):

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie (Moduł II):

- zobowiązania wobec PFRON lub PCPR,

- przerwa w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

• opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez Wnioskodawcę; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę (przeciętny miesięczny dochód – dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający kwartał , w którym złożono wniosek).

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę  jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia   (który maksymalnie wynosi       1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

• 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,

• 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

• 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

• 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

Wysokość dodatku uzależniona jest od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

1) do 25% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4) do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

- ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od III roku), albo

- jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego Wnioskodawcy                                (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

• stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

• stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

• działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 277),

• działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829),

• zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,  zawartej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

• staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:

1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

- „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- pilotażowy program „Aktywny samorząd”,

2. wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4

4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

 

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

 

 

 

 

Wakacje trwają!

W tegorocznej akcji lato 2017 na kolonie wyjechało 15 dzieci z rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy wsparciu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało wyjazd kolonijny nad morze do  Jastrzębiej Góry.

Organizatorem kolonii jest Biuro Podróży „PULTUR”, Które  swoim autokarem przewozi dzieci do miejsca wypoczynku.

Życzymy wszystkim uczestnikom kolonii radosnego wypoczynku, pięknej opalenizny oraz niezapomnianych i miłych wrażeń.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Koordynatora ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

 

            Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje nadesłało 2 kandydatów,  spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Koordynator ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 30.06.2017r., zatrudniona zostanie Pani Joanna Wisłocka zam.w Obornikach Śl. Kandydatka wykazała się doświadczeniem i znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy, co gwarantuje sprawną realizację zadań na powierzonym stanowisku.

 .                                                                               

                                                                Dyrektor PCPR w Trzebnicy

                                                                Zofia Kaczmarek

Uwaga zmiana !!!

W okresie lipiec – sierpień 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

czynne będzie w godzinach 7:00 do 15:00  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza nabór na stanowisko – KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W załączeniu treść naboru  (nabór na koordynatora 30-06-2017)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, iż unieważnia ogłoszony w dniu 24-05-2017r. konkurs na stanowisko –  KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ.