Projekt „Absolwent w Pracy”

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Absolwent w Pracy”. Projekt przeznaczony dla osób z orzeczeniem o  niepełnosprawności, które są studentami ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich lub są absolwentami (ukończenie studiów nie później niż 24 miesiące temu).

Więcej informacji na temat Projektu poniżej:

 1. Ulotka Absolwent
 2. Informator Projektu Absolwent w Pracy
 3. Projekt – Absolwent w pracy

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji dnia Babci i Dziadka pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Dużo zdrowia, samych pogodnych dni. Niech nie opuszcza Was dobre samopoczucie i chęć do życia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Zofia Kaczmarek

wraz z Pracownikami

Nabór na stanowisko administracyjno-ksiegowo-kadrowe

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Inspektor ds. administracyjno-księgowo-kadrowych, o którym mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 27-12-2017r. zatrudniona zostanie Pani Jagoda Gąsiorek zam. Bychowo 87, 55-140 Żmigród.

Kandydatka wykazała się doświadczeniem i znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy, co gwarantuje realizację zadań na powierzonym stanowisku.

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje nadesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Inspektor ds. administracyjno – księgowo – kadrowych, o którym mowa w ogłoszeniu z dnia 27.12.2017 r. do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                                  Miejsce zamieszkania

 1.       Jagoda Gąsiorek, zam. Bychowo 87, 55-140 Żmigród

Informacja

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DZIEŃ 02.01.2018 R. DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZEBNICY USTALA SIĘ JAKO DZIEŃ WOLNY OD PRACY, ZA ŚWIĘTO 06.01.2018 R. PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ.

Święta Bożego Narodzenia
to niezwykły czas, przepełniony
radością i ciepłą atmosferą.
Życzę Państwu, aby były one wyjątkowe,
a chwile spędzone razem z rodziną
były magiczne i niezapomniane.
Niech napełnią Państwa pozytywną energią
i spokojem ducha.
Wesołych Świąt !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Zofia Kaczmarek

wraz z Pracownikami

MIKOŁAJKI

 

6 grudnia jak dobrze wiecie,

Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie

i każde dziecko prezent dostanie.”

Z okazji Mikołajek wszystkim dzieciom dużym i małym życzymy pięknych prezentów, góry słodyczy a przede wszystkim dużo uśmiechu.

życzą

Dyrektor oraz Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy,
 kwiaty i oczy dziecka”
Dante Alighieri

Rodzina= Troska

                                                                                   Dom= Ciepło

       Uśmiech= Dziecko

 

Rodzinny Dom Dziecka tworzy się poprzez troskę o członków rodziny, ciepło jakim się ich obdarza i uśmiech dziecka, który jest rekompensatą trudów życia codziennego!

 

Rodzina jest punktem wyjścia wszystkich procesów życiowych.
Jest ona podstawową, a zarazem najważniejszą komórką społeczną,w której kształci się system wartości, tradycje, zwyczaje. Środowisko rodzinne, w którym dominuje ciepło, miłość, opieka i zrozumienie wpływa na prawidłowy rozwój każdego dziecka. Więzi rodzinne oparte na zrozumieniu są fundamenem nawiązywania relacji międzyludzkich i podejmowania się ról społecznych na każdym etapie życia.

W trudnych sytuacjach, w których niemożliwe jest, aby dzieci wychowywały się przy rodzicach biologicznych alternatywą są rodzinne domy dziecka, które tak bardzo są potrzebne we współczesnym świecie.

Jeśli chcesz podzielić się swoim domem i sprawić, że na twarzach dzieci pojawi się uśmiech to zapoznaj się z najważniejszymi wymaganiami, które należy spełnić, aby dom został wypełniony szczęściem.

***

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • ØRodzinny Dom Dziecka mogą utworzyć  małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, u których umieszczono od 4-8 dzieci  w celu sprawowania nad nimi pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszczona jest większa liczba dzieci.

 

PROWADZENNIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA MOŻE BYĆ POWIERZONE OSOBOM, KTÓRE:

 • ØDają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczyć swoim dotychczasowym zachowaniem, że będzie dobrze pełnić tę funkcję.
 • ØNie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani też nie mają aktualnie ograniczonej we władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi. Osoba taka nie może też mieć zawieszonej władzy rodzicielskiej.
 • ØWypełniają obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zasądzenia alimentów orzeczeniem sądu albo uznania ich ugodą sądową.
 • ØMają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • ØPowinny być  zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także posiadają opinię psychologa,( który posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie) dotyczącą predyspozycji i motywacji do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • ØPrzebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Istnieje możliwość czasowego sprawowania pieczy nad dzieckiem, które przebywa poza terytorium RP, przez Rodzinny Dom Dziecka w przypadku gdy Rodzinny Dom Dziecka sprawuje pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka.
 • ØZapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb  w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego (m. in. potrzebę rozwoju emcoc, edukacji i rozwoju zainteresowań
 • ØNie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

* Kandydaci, którzy pragną podjąć się prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka po uzyskaniu wstępnej akceptacji muszą odbyć szkolenie organizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Ośrodka Adopcyjnego.

 

PROWADZĄCEMU RODZINNY DOM DZIECKA PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA FINANSOWE:

 • Øna pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota
  1000 zł miesięcznie
 • Ø na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy
  niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka
 • Øwymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli nadal przebywa w rodzinnym domu dziecka na określonych zasadach
 • Øna utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Øna pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka
 • Øna pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;

ŚWIADCZENIA FAKULTATYWNE:

 • Ødofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
 • Øświadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – (jednorazowo); oraz kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

 

Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka otrzymują wsparcie nie tylko finansowe ale również pomoc specjalistyczną: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego
 i wsparcie prawne  ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast
ępczej w Trzebnicy.

W Powiecie Trzebnickim  brakuje Rodzinnych Domów Dziecka. Dołóżmy wszelkich  starań, aby każde dziecko miało dom, w którym będzie otoczone ciepłem rodzinnym.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

Ul. Kościuszki 10, 55-110 Trzebnica

Tel. 071/387-05-96,387-06-07