PCPR informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię informacyjną „Bezpieczny i aktywny senior” poświęconą bezpieczeństwu aktywności osób starszych.

Poniżej materiały promujące kampanię

1. Ulotka Bezpieczny_senior

2. Bezpieczny_i_Aktywny_Senior-informator (1)

Aktywny Samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd PFRON dotyczącymi  realizacji programu „Aktywny samorząd”, umowy w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, będą podpisywane w styczniu 2017 r. O szczegółach zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje że  Zarząd Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 66/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku przyjął nowe kierunki działań obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

Szczegóły do pobrania w załącznikach 

  1. Materiał informacyjny 2017
  2. Założenia
  3. Zasady
  4. WNIOSEK do PCPR

 

 

 

 

 

„Aktywny Samorząd”

Program finansowany ze środków PFRON

UWAGA – ZMIANY W MODULE II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pod nazwą „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 rok”.

Szczegóły (do pobrania)

 

PCPR w Trzebnicy informuje, iż w związku z organizowanym zapytaniem ofertowym na  wykonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie, dokonał wyboru firmy realizującej tą usługę.

Zadanie realizować będzie firma LPSERWIS Sp z o.o. Ligota 1/13, 55-100 Trzebnica.

Dziękujemy pozostałym firmom za złożone oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na  dokonanie czyszczenia oraz konserwacji (polimeryzacji) posadzki PCV w swojej siedzibie. Powierzchnia przeznaczona do czyszczenia i konserwacji wynosi  około 300 m².

Prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy jednostki, zatem winny odbywać się w godzinach popołudniowych (po 15.30) lub w weekendy.  Pomieszczenia typu biurowego.

Termin zakończenia prac do końca listopada 2016

Oferty należy składać w siedzibie PCPR do dnia 14-10-2016r do godziny 13:00 i powinny one zawierać wartość brutto zadania oraz cenę wykonania 1 m² powierzchni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen z wybranym wykonawcą.


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1 dnia 27 września 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu szkodliwości stosowania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, nazywanych potocznie „dopalaczami”, zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, we współpracy z trzebnickim Starostwem Powiatowym. Nadrzędnym celem spotkania była maksymalizacja prewencji zażywania dopalaczy przez nieletnich przebywających w pieczy zastępczej na obszarze powiatu trzebnickiego.

Motywem przewodnim szkolenia było zapoznanie, bądź powiększenie już istniejącej wiedzy, osób sprawujących funkcję rodzin zastępczych na obszarze powiatu trzebnickiego z tematyką stosowania psychoaktywnych środków odurzających. Dodatkowo na szkolenie zaproszony został Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Obornikach Śl. wraz z wychowawcami i pedagogiem, jak również dyrektorzy i pedagodzy szkół w obszaru gminy Oborniki Śl., do których uczęszczają wychowankowie ww. Domu Dziecka.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Panią Hannę Jędrzejewską, terapeutę uzależnień  z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Lesznie,  która przybliżyła zebranym nie tylko podstawową wiedzę na temat rodzajów i skutków zażywania dopalaczy, ale szeroko omówiła symptomy, które wskazują na ich zażywanie oraz objaśniła w jaki sposób powinni reagować rodzice/opiekunowie w przypadku wyraźnego podejrzenia odurzenia nieletnich.

Dodatkowy wkład w powyższe spotkanie wniosła Pani Anna Cisak, Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Trzebnicy, która poszerzyła wykład o praktyczne informacje dotyczące stricte Gminy Trzebnica, podkreślając zarazem fakt, iż poziom styczności z narkotykami i tzw. dopalaczami kształtuje się niemal identycznie zarówno w mieście Trzebnica, jak i na terenach wiejskich przynależnych do Gminy Trzebnica. Ów fakt potwierdza olbrzymią łatwość rozpowszechniania i zagrożenie zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a tym samym generuje konieczność podejmowania kolejnych działań na rzecz prewencji i uświadamiania społeczności lokalnej w powyższym zakresie.


Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy serdecznie zaprasza na  spotkaniaGrupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Będą się one odbywały w godz. 10.00-12.00 w budynku STAROSTWA POWIATOWEGO w Trzebnicy przy ul. Ks.Dz.W. Bochenka 6 (sala konferencyjna) według poniższego harmonogramu:

 

DZIEŃ

PLANOWANY TEMAT SPOTKANIA

21.09.2016

Agresja – skąd się bierze, czym tak naprawdę jest, jak reagować?

12.10.2016

Buntownik bez powodu? – czyli o trudnych etapach w rozwoju człowieka (w tym dorastaniu).

16.11.2016

Czy wychowanie to jedynie dyscyplina?

                                      

                

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie zaprosić na szkolenie dla rodzin zastępczych z obszaru powiatu trzebnickiego, dotyczące

Szkodliwości stosowania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, nazywanych potocznie „dopalaczami”.

Szkolenie organizowane jest dnia 27 września 2016 r. (wtorek) od godz. 11:00 do godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Leśnej 1 (w siedzibie nad stawami). Powyższe szkolenie przeprowadzone zostanie przez p. Hannę Jędrzejewską i dotyczyć będzie szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konieczności zwiększenia wiedzy rodzin zastępczych, opiekunów prawnych  oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach pełnionych obowiązków zawodowych, celem maksymalizacji prewencji ich zażywania przez nieletnich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ponownie poszukuje OSOBY CHĘTNE do podjęcia roli RODZICÓW ZASTĘPCZYCH DLA DZIECI.
Każdego roku pojawia się konieczność odebrania dzieci ich biologicznym rodzicom bądź kwestia dzieci, które dotknęło sieroctwo. Powyższe dzieci muszą być umieszczone w tzw. PIECZY ZASTĘPCZEJ na czas do momentu osiągnięcia pełnoletności. Powiat trzebnicki docelowo pragnie zabezpieczyć miejsce pobytu dzieciom pozbawionym opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, w miejsce tradycyjnej instytucjonalnej w tzw. „domu dziecka”.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dzieciom pozbawionym opieki i miłości własnych rodziców serdecznie zapraszamy do:
• kontaktu osobistego z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10, II piętro, pok. 212
• telefonicznego: 71/387 05 96,
• mailowego – pcprtrzebnica@wp.pl,
gdzie kompleksowo udzielana jest informacja i wsparcie dla kandydatów na opiekunów zastępczych, a także dokonywana jest wstępna akceptacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej tak zawodowej, jak i niezawodowej, uprawniająca do podjęcia właściwych szkoleń.
Czynnikami koniecznymi do podjęcia roli opiekunka zastępczego dla dziecka jest m.in. pełnia czynności prawnych, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (jeśli takowy istnieje), pełnia praw rodzicielskich względem własnych dzieci (jeśli kandydat je posiada).
ZAPRASZAMY