DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

24 września 2020

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Koordynator do spraw dostępności:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.trzebnica.pl.
Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
Data publikacji strony internetowej: 2011r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.09.2020r. 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. 
Znajdujące się w aktualnościach filmy nie posiadają napisów dla Osób Głuchych brak także audiodeskrypcji dla Osób Niewidomych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub usunięcie ich wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2020  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.03.2024 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 Administracją strony internetowej zajmuje się Tomasz Cygan
Kontaktować z nami można się dzwoniąc na numer telefonu: 71/3870596 wew. 35    
lub pisząc na e-mail: t.cygan@pcpr.trzebnica.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR w Trzebnicy

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

ul. T. Kościuszki 10, e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl, tel. 71/3870596

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
INFORMACJE OGÓLNE:

1.Sekretariat, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale

do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mieszczącej się przy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica.
2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy nieruchomości użytkowanej przez PCPR w Trzebnicy.
3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren nieruchomości użytkowanej przez PCPR w Trzebnicy.
4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest po wcześniejszym poinformowaniu PCPR o takiej konieczności.

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:
Ul. Kościuszki10 Trzebnica, siedziba główna PCPR w Trzebnicy.
Opis obiektu:

Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, szerokie przestronne schody zapewniają bezpieczne wejście i wyjście interesantów.
Na parterze znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na poszczególne piętra osobom mającym trudności z poruszaniem się po schodach. Winda spełnia wymogi dostępności.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy mieści się na 2 piętrze budynku.
Posiadamy dostosowaną dla Osób niepełnosprawnych toaletę, gdzie dla matek z małymi dziećmi umieszczono przewijak.
Do poszczególnych pokoi zainstalowano tabliczki z zapisem informacji w alfabecie brailla i wysokim kontraście. Zabezpieczono szklane elementy drzwi taśmą o wysokim kontraście. Na klatce schodowej budynku, poszczególne piętra zostały opisane kolorem kontrastowym. Schody, pierwszy i ostatni stopień każdego biegu, zostały oznaczone taśmą w kolorze kontrastowym i o strukturze antypoślizgowej.
W toalecie dla osób niepełnosprawnych zamontowano system przywołujący alarmowy. W sekretariacie osoby Niesłyszące mogą skorzystać z pomocy Tłumacza online PJMPowrót do listy aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
homechevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content