Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy.
Orzecznictwo pozarentowe regulują:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U., Nr 139, poz.1328),

Powiatowy Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwalifikuje dorosłych i dzieci powyżej 16 roku życia do celów pozarentowych (w formie orzeczenia) do trzech stopni niepełnosprawności:

 • lekkiego
 • umiarkowanego
 • znacznego

Dzieci do 16 roku życia są orzekane bez wskazania stopnia niepełnosprawności tzn. albo są zaliczane do osób niepełnosprawnych lub są nieuznane za osoby niepełnosprawne.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest na podstawie złożonych dokumentów:

 1. wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. zaświadczenia lekarskiego, wydanego nie później niż 30 dni przed złożeniem wniosku,
 3. pełnej dokumentacji chorobowej
 4. dokumentacji dotyczącej wcześniejszych orzeczeń o niepełnosprawności.

Orzeczenia wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mają charakter stały lub czasowy.
Orzeczenie wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
 • w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, terapii zajęciowej,
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną (np. Ośrodek Pomocy Społecznej),
 • korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu można wnieść do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego zespołu. Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy wydaje również legitymacje dla osób niepełnosprawnych, dla dorosłych i dzieci. W celu uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • aktualne zdjęcie (dotyczy osób powyżej 16 roku życia).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content