Opieka na dzieckiem i rodziną

Opieka nad rodziną i dzieckiem:

 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w formie zastępczej opieki rodzinnej lub instytucjonalnej
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych;
 • udzielanie pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
 • pomoc w usamodzielnieniu wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje o wymogach jakie winny spełniać osoby zgłaszające gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

 • dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej;
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są i nie były ograniczone lub pozbawione władzy rodzicielskiej ani tez władza rodzicielska nie była im zawieszona;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby jeżeli taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądowego na nich ciąży;
 • nie chorują na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Tryb postępowania w celu ustanowienia rodziny zastępczej:

 1. Ukończenie szkolenia kwalifikującego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 2. Złożenie pisemnego wniosku z uzasadnieniem do PCPR, do Sądu Rodzinnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, wyrażającego chęć przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej
 3. Złożenie zaświadczeń potwierdzających stan zdrowia opiekunów zastępczych
 4. Złożenie zaświadczeń potwierdzających posiadanie stałego źródła dochodu

W dalszej kolejności sytuacja kandydatów na rodziców zastępczych, oraz sytuacja dziecka, którego sprawa dotyczy zostanie poddana analizie przez pracownika socjalnego oraz kuratora sądowego i przedłożona sędziemu rodzinnemu. Po zatwierdzeniu prawnym rodziny zastępczej, na podstawie wydanego postanowienia sądu utworzona rodzina zastępcza współpracuje z Sądem Rodzinnym oraz PCPR. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego.
W przypadku ubiegania się o pomoc pieniężną na częściowe utrzymanie powierzonego opiece dziecka.
Rodzina zastępcza obowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty: postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, odpis aktu urodzenia tego dziecka, meldunek dziecka zawierający informacje o miejscu pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej oraz potwierdzające zameldowanie dziecka w miejscu pobytu opiekunów zastępczych. Dokumenty informujące o posiadanych dochodach powierzonego opiece dziecka. Zaświadczenie potwierdzające realizacje obowiązku szkolnego, przez dziecko jeżeli podlega temu obowiązkowi.
POMOC DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą :

 • pieniężna na usamodzielnienie (do kwoty równej 300% podstawy, tj. 4.941 zł, w zależności od długości czasu pobytu w rodzinie i wysokości dochodu wychowanka),
 • pieniężna na kontynuowanie nauki (30% podstawy, tj. 494,10 zł, miesięcznie do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat),
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie w formie rzeczowej (do kwoty równej 300% podstawy, tj. 4.941 zł).

Warunkiem uzyskania pomocy jest realizacja przez osobę usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia.
Warunki i kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w usamodzielnieniu określają art. 88 – 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45).