Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że dnia 07.09.2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016.

Termin przyjmowania wniosków upływa 10.10.2015 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl(Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że 31.08.2015 r. zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

Wnioski Modułu I o dofinansowanie dotyczyły:

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B  (Obszar A2),

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym (Obszar C2),

- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że dnia 18.05.2015 roku, rozpoczyna się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – MODUŁ I.

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl(Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd).

 

Szczegółowe informacje w załączniku (do pobrania)

——————————————————————————————————————–

AKTYWNY SAMORZĄD 2015 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W związku z ograniczeniami w finansowaniu, PFRON wprowadził zmiany dotyczące realizacji programu.

 

W roku 2015 będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)                            Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–                                            Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

2)                             Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–                                           Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

3)                             Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–         Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–         Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–         Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

4)                  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu I ukażą się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy (www.pcpr.trzebnica.pl)             w późniejszym terminie.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (…)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

 

W związku z powyższym został określony harmonogram przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

- od 18.05.2015 r. do 30.08.2015 r.

MODUŁ II:

Pierwsze półrocze – 09.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Drugie półrocze – 07.09.2015 r. do 30.09.2015 r.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU W RAMACH MODUŁU II

Adresat programu (Moduł II):

–         znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–         nauka w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

 

W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia   (który maksymalnie wynosi       1.000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

  • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
  • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny
  • 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),

 

 

MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Zgodnie z definicją programową (ust. 22 pkt 24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), w przypadku modułu II za zatrudnienie uważa się:

  • stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
  • stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
  • działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.),
  • działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

 

Od 2014 roku obowiązują następujące warunki dopuszczalności pomocy w Module II:

1.     każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

- „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

- pilotażowy program „Aktywny samorząd”,

2.     wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3.     decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu,

4.     wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

 

 

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

 

 

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl (Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd → Wniosek – Student).

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

W związku z powyższym przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

 

1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,

 

2) w przypadku modułu II – do dnia 30 września

danego roku realizacji programu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku.

W związku z powyższym został określony harmonogram przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

            - od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

MODUŁ II:

            Pierwsze półrocze – 10.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

         Drugie półrocze – 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

 

Celem programu jestwyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

1)     przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2)     przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3)     umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4)     poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5)     wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 

Program Aktywny Samorząd w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)     Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–          Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

–          Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)     Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–          Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

–          Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)     Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–             Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–             Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–             Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

–             Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4)       Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł III – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności) w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

–          znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–          nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2014 roku

– Moduł I:

 

 

Obszar A Zadanie 1  oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

5.000 zł

kurs/egzaminy – 1.500 zł

pozostałe koszty – 600 zł

–   osoby niewidome  –  30.000 zł,
w tym na urządzenia brajlowskie –
  20.000 zł
–   dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności  – 10.000 zł–    osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci – 5.000 zł

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

osoby głuchoniewidome
– 4.000 zł

pozostałe osoby – 2.000 zł

7.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł
(opinia eksperta)

2.000 zł

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną
Przy amputacji: –      w zakresie ręki – 9.000 zł–      przedramienia  – 20.000 zł–      ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 26.000 zł
–      na poz. podudzia  – 14.000 zł–      na wysokości uda  – 20.000 zł–      uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Przy amputacji: –    w zakresie ręki – 2.700 zł–    przedramienia  – 6.000 zł–    ramienia i wyłuszczeniu
w stawie barkowym – 7.800 zł
–    na poziomie podudzia  – 4.200 zł–    na wysokości uda  – 6.000 zł–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

 

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

 

 

Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

 

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 

oprzyrządowanie samochodu

Obszar A Zadanie 2
prawo jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1

sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

15%

25%

10%

Obszar B Zadanie 2

szkolenie komputerowe

Obszar C Zadanie 1
wózek elektryczny

Obszar C Zadanie 2
sprawność techniczna wózka elektrycznego

x

10%

x

Obszar C Zadanie 3
proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4

sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Obszar D
koszt opieki nad osobą zależną

10%

10%

15%

 

MODUŁ II –  wkład własny nie jest wymagany

 

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Preferencje PFRON przysługujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach MODUŁU I:

1) w 2014 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a) studiują,

b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,

c) realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),

d) realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,

e) wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,

f) są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem)

 

 

W ramach MODUŁU II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł,

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do   4.000 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

4)  w przypadku, gdy wnioskodawca w MODULE II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki,

5) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

 

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach MODUŁU II:

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2,

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku, form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,

3) decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

 

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

 

 

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy.

Druki wniosków wraz z załącznikami do pobrania w siedzibie PCPR lub na stronie www.pcpr.trzebnica.pl (Druki wniosków do pobrania → Druki Aktywny Samorząd).