Інформація, що стосується Карти Поляка

Як подати заявку на отримання Карти Поляка і які повноваження вона надає громадянам України? Чи краще скористатися спеціальним Законом про Допомогу громадянам України та привілеями пов’язаними саме з ним?

Карта Поляка – це документ, що підтверджує належність іноземця до польської нації. Однак це не означає надання іноземцю польського громадянства, надання права на тимчасове чи постійне проживання в Польщі чи права перетинати польський кордон без візи.

Однак, наявність Карти Поляка пов’язана з певними привілеями, а саме її власник може:

- безкоштовно отримати національну візу, яка дає право на багаторазовий перетин польського кордону;
- безкоштовно подати в польському консульстві заяву на отримання громадянства;
- користуватися допомогою консула в межах його компетенцій в ситуації, що загрожує життю чи безпеці;
- здійснювати легальну роботу в Польщі без необхідності отримання дозволу на роботу;
- вести господарчу діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
- у Польщі користуватися системою безкоштовної початкової, середньої та вищої освіти на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
- у надзвичайних випадках користуватися безкоштовною медичною допомогою в Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;
- скористатися знижкою 37% на проїзд залізничним транспортом у Польщі;
- безкоштовно відвідувати державні музеї Польщі;
- подати заявку на отримання коштів з державного бюджету Польщі або з бюджету місцевих органів влади у Польщі, призначених для підтримки поляків за кордоном;
- безкоштовно подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання.

Щоб отримати Карту Поляка, необхідно виконати усі наступні умови:

1. Карта Поляка може бути видана особі, яка не має польського громадянства;

2. Демонструє свої стосунки з польськістю через принаймні базові знання польської мови, яку вважає своєю рідною, а також знання та культивування польських традицій і звичаїв;

3. Також необхідно подати письмову декларацію про належність до польської нації в присутності консула, воєводи або призначеного ним працівника;

4. Іншою умовою є обов'язок підтвердити, що ви належите до польського народу або принаймні: 1 батько, 1 бабуся або 1 дідусь, або обидва і прабабуся, і прадідусь були поляками (цю інформацію необхідно підтвердити відповідними документами), або пред'явити довідку про активну участь у діяльністі на благо польської культури та мови протягом принаймні трьох останніх років.

У суботу (12 березня) президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, який надає багато привілеїв біженцям з України. На відміну від більш складної процедури отримання Карти поляка, ці права поширюються на кожного громадянина України (також його подружжя, який не має громадянства України), який перетнув кордон з 24 лютого 2022 року.

Найважливіші тези та привілеї, що випливають із цього Закону:

Відповідно до положень закону громадяни України, які залишили батьківщину з 24 лютого 2022 року внаслідок російської агресії, зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Це стосуватиметься людей, які прибули до Польщі безпосередньо з України та заявили про намір залишитися на території країни. Нові правила дозволяють біженцям вести бізнес у Польщі. Закон передбачає присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі у зв'язку з війною. Таке рішення дозволить реалізувати низку державних послуг для цих людей.

За Законом громадяни України, які втікають від війни, також мають право працювати в Польщі без отримання спеціального дозволу. Це призводить до доступу до соціальних пільг або субсидій на зменшення батьківської плати за перебування дитини в дитячих садках, дитячих клубах або з денним опікуном. Громадяни України також можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги на утримання в розмірі 300 злотих на особу.

Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, матиме гарантований доступ до системи охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Будуть запроваджені рішення, які також дадуть змогу забезпечити освіту та виховання дітям чи студентам, які є громадянами України та на які поширюються положення Закону.

-

Jak ubiegać się o Kartę Polaka i jakie ona daje uprawnienia? Czy lepiej jest skorzystać ze specustawy i jakie przywileje wiążą się z nią?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy.
Posiadanie Karty Polaka związane jest jednak z pewnymi uprawnieniami, jej posiadacz może:

- bez opłat otrzymać wizę krajową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej;
- bez opłat złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie;
- korzystać z pomocy Konsula, w ramach jego kompetencji, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa;
- podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
- prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
- w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
- w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
- korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
- za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
- w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;
- bez opłat złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Dla możliwości otrzymania Karty Polaka trzeba spełnić łącznie następujące warunki:

  1. Karta Polaka może być wydana osobie, która nie posiada polskiego obywatelstwa;
  2. Wykazuje swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  3. Należy także w obecności konsula, wojewody lub wyznaczonego przez niego pracownika złożyć pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego;
  4. Kolejnym warunkiem jest obowiązek wykazania, że jest się narodowości polskiej lub co najmniej: 1 rodzic, 1 dziadek, lub oboje pradziadków było Polakami (należy potwierdzić tę informację dokumentami), albo przedstawienie zaświadczenia o aktywnym zaangażowaniu w działanie na rzecz polskiej kultury i języka przez okres co najmniej trzech ostatnich lat.
    W sobotę (12 marca br.) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która również daje wiele przywilejów uchodźcom z Ukrainy. W odróżnieniu od bardziej złożonej procedury otrzymania Karty Polaka, te uprawnienia dotyczą każdego obywatela Ukrainy (także małżonka niemającego obywatelstwa ukraińskiego), który przekroczył granicę od dnia 24 lutego 2022 roku.
    Najważniejsze założenia i przywileje wynikające z tej ustawy:

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium kraju. Nowe przepisy pozwalają uchodźcom na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski, bez potrzeby uzyskania specjalnego zezwolenia. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
home linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content