Nabór na stanowisko "Koordynator rodzinnej pieczy zastęczej"

23 lutego 2024

            Trzebnica dnia 23-02-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy poszukuje na umowę o prace koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Kandydat winien posiadać wykształcenie kierunkowe tzn: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji, lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej  roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, być osobą niekaraną za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

Zakres czynności

Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3.Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

8. Sporządzanie opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – wskazanych
w ustawie wg potrzeb organizatora pieczy zastępczej;

9. udzielanie konsultacji przy sporządzanych przez organizatora pieczy zastępczej: ocenie sytuacji dziecka, ocenie rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka;

10. Przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

11. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

12. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa;

13. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach wymagających uzgodnień;

14. Udzielanie pełnych informacji interesantom w zakresie przysługujących
im uprawnień;

Kandydaci zainteresowani aplikacją na to stanowisko winni złożyć wymagane dokumenty t.j  Życiorys (CV). List motywacyjny. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia). Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie. Inne dokumenty (kopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy lub wysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01-03-2024

Powrót do listy aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10 55-100 Trzebnica
 
tel. 71 387-05-96 tel. 71 387-06-70
 
Kontakt SMS dla Osób Niesłyszących:
509-499-809
 
pcpr@pcpr.trzebnica.pl
Link do platformy epuap
homechevron-left linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content