„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III program

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i mających status dziennego domu pomocy społecznej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);

8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia lub skan*;

2. Zaświadczenie z placówki, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej – skan*;

3. Klauzula informacyjna (RODO) – skan*;

* Jeśli wniosek składany jest w systemie SOW, załączniki należy dołączyć w formie skanu. W przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną: poprzez złożenie wniosku w skrzynce odbiorczej wystawionej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, jak również drogą pocztową – załączniki należy dołączyć w formie kopii lub wydrukowanego załącznika.

Wnioski i załączniki dla osób składających dokumenty w wersji papierowej