Powiat Trzebnicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt  „Bezpieczny start”, który otrzymał dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa  9 – Włączenie Społeczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach jego realizacji utworzono 2 mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej oraz dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania te zlokalizowane są w Żmigrodzie. Jedno z nich zostało utworzone przy ścisłej współpracy z Gminą Żmigród. W celu jego realizacji zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Gminą Żmigród na wspólne prowadzenie mieszkania chronionego. Gmina Żmigród przekazała nieodpłatnie na czas realizacji Projektu do użytkowania lokal mieszkalny, natomiast jego bieżące utrzymanie oraz realizacja wsparcia dla uczestników jest realizowane przez PCPR w Trzebnicy. W ramach Projektu „Bezpieczny start” uczestnicy mieszkania chronionego są objęci szerokim wsparciem specjalistycznym w postaci: opiekuna mieszkania, doradcy zawodowego, psychologa, radcy prawnego czy pracownika socjalnego.  Projekt jest realizowany do 30 listopada 2021r.