Aktywny samorząd – program finansowany ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy przypomina o trwającym do dnia 10 października 2020 r. naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca 2020 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie złożenia wniosku poprzez SOW, mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in.:

– kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

– filmów instruktażowych dostępnych pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

– bezpłatnej infolinii – 800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00),

– pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

– Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd) i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy www.pcpr.trzebnica.pl.

1. Data publikacji strony internetowej: 2011 r.

2.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8 września 2020 r.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy, zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych, brak audiodeskrypcji dla Osób niewidomych
  • brak możliwości zwiększania czcionki
  • ograniczony kontrast

Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub usunięcie ich wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

4. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 24.09.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.9.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzenie przez podmiot publiczny.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Cygan

• E-mail: t.cygan@pcpr.trzebnica.pl

• Telefon: 71/3870596 wew. 35

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektora PCPR w Trzebnicy

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

ul. T.Kościuszki 10, e-mail: pcpr@pcpr.trzebnica.pl, tel. 71/3870596

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej polegającej na możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki zwanej dalej „usługą”, realizowanym w ramach  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i Powiatu Trzebnickiego

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III program

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON dokonał zmiany w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.),

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Przypominamy, że wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i mających status dziennego domu pomocy społecznej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi ( od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);

8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Załączniki do wniosku:

1. Aktualne orzeczenie Wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) lub w przypadku dzieci i młodzieży orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia – kopia lub skan*;

2. Zaświadczenie z placówki, w której udzielane jest wsparcie osobie niepełnosprawnej – skan*;

3. Klauzula informacyjna (RODO) – skan*;

* Jeśli wniosek składany jest w systemie SOW, załączniki należy dołączyć w formie skanu. W przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną: poprzez złożenie wniosku w skrzynce odbiorczej wystawionej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, jak również drogą pocztową – załączniki należy dołączyć w formie kopii lub wydrukowanego załącznika.

Wnioski i załączniki dla osób składających dokumenty w wersji papierowej