Dyżury Radcy Prawnego dla osób będących w sytuacji kryzysowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy będą udzielane w następujących terminach

20 kwiecień 2021

4 maj 2021

18 maj 2021

w godzinach od 9:00 do 12:00

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych, o których mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 18.03.2021r. do następnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

1/ Pani Paulina Walczak, zam. w Obornikach Śląskich,

2/ Pani Małgorzata Rojda, zam. w Żmigrodzie,

3/ Pani Aldona Bogaczyńska , zam. w Trzebnicy,

4/ Pani Joanna Uchańska, zam. w Głuchowie Dolnym,

5/. Pani Weronika Brukwicka, zam. w Trzebnicy.

Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy po raz kolejny ogłasza dwa KONKURSY pt. „Zostań Rodziną Zastępczą – podaruj miłość” w trzech kategoriach wiekowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z powiatu trzebnickiego. Konkurs wpisuje się w obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Celem jego jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz przyczynienie się do kształtowania prawidłowych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs plastyczny zawierający elementy graficzne i tekstowe, wykonany w formie plakatu przeznaczony jest dla klas I-III szkoły podstawowej i w formie komiksu dla klas IV-VIII szkoły podstawowej na formacie A3 oraz filmiki krótkometrażowe przeznaczone dla szkół ponadpodstawowych, należy przesłać pocztą email: pcpr@pcpr.trzebnica.pl lub dostarczyć osobiście do PCPR w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – „Zostań Rodziną Zastępczą – podaruj miłość” w terminie do 24 maja 2021r do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do PCPR). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  31.05.2021r.

O terminie i sposobie wręczenia nagród dyrektor PCPR poinformuje po rozstrzygnięciu konkursu. 

 Do pobrania:

Powiatowy i Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz. 1842, ze zm.),

Art. 15 h ust. 1

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którego ważność:

 1.  upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2.  upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli od 8 marca 2020 r.)zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 2

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe (dla osób orzekanych), o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy      z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Art. 15h ust. 3

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 (karty parkingowe wydane placówką) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

AKTYWNY SAMORZĄD 2021 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy informuje, że w bieżącym roku kolejny raz przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające wymagane kryteria, do wzięcia udziału w programie.

W 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie
z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku:

– kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

– bezpłatnej infolinii

800 889 777 (czynna w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00)

– pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2021 r.

Chcąc skorzystać z platformy SOW należy mieć:

– dostęp do Internetu,

– konto w Systemie SOW (należy dokonać rejestracji poprzez stronę: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja),

– Profil Zaufany (aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Jednocześnie przypominamy o możliwości pobrania wniosków w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy lub ze strony www.pcpr.trzebnica.pl (Druki  wniosków – Druki Aktywny samorząd)
i dostarczenia ich do tutejszej jednostki w sposób tradycyjny.

Więcej informacji na temat realizacji programu znajduje się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

Treść programu dostępna jest pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Zespół ds. Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Do zadań wolontariusza będą należały czynności wobec dziecka/dzieci umieszczonego/umieszczonych w pieczy zastępczej, polegających na:

 • organizowaniu czasu wolnego
 • wspieraniu rozwoju zainteresowań.
 • uczeniu aktywnego spędzania czasu,
 • pomocy w nauce,

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Trzebnickiego

Zapewniamy:

 • Szkolenie dla kandydatów
 • Ubezpieczenie OC i NNW
 • Umowę o wolontariat

Uwaga:

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami zespołu ds. pieczy zastępczej – p. Moniką Wiewiór pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 37 oraz p. Sylwią Urbańczyk pod nr tel. 71 387-05-96 wew. 37 bądź zgłoszenie się osobiście do siedziby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, piętro II pok. 210

Porady prawne dla osób będących w sytuacji kryzysowej z terenu Powiatu Trzebnickiego, będą udzielane w miesiącu lutym i marcu w dniach;

16.02.2021

02.03.2021

16.03.2021

23.03.2021

w godzinach od 08.00 do 11.30:

Porady udzielane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 10 w Trzebnicy, II piętro, pokój 205

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W związku z rozstrzygnięciem naboru na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

informujemy, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Budnik zamieszkała w Trzebnicy, która spełniła  wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Podinspektor ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Podinspektora ds. rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, o których mowa w ogłoszeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy z dnia 04.01.2021r. do następnego etapu zakwalifikowała się Pani Karolina Budnik, zam. w Trzebnicy, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu na to stanowisko.

                                                              Z-ca   Dyrektora PCPR w Trzebnicy

                                                             Robert Korytkowski